Hotărârea nr. 273/2005

Hotărârea 273/2005 - Alocarea sumei de 65.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Liceului de Arte Plastice „Romulus Ladea”, pentru organizarea editiei a VII-a a Festivalului „Romulus Ladea”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 65.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Liceului de Arte Plastice “Romulus Ladea”, pentru organizarea ediției a Vil-a a Festivalului “Romulus Ladea”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Liceului de Arte Plastice “Romulus Ladea” pentru organizarea ediției a VlI-a a Festivalului “Romulus Ladea”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 11020 din 22.02.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 65.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Liceului de Arte Plastice “Romulus Ladea”, pentru organizarea ediției a Vil-a a Festivalului “Romulus Ladea”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 65.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Liceului de Arte Plastice “Romulus Ladea”, pentru organizarea ediției a VlI-a a Festivalului “Romulus Ladea”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dr. LaszloAttila

Nr. 273 din 19 aprilie 2005 (I lotărârea a fost adoptată

cu 27 voturi)