Hotărârea nr. 271/2005

Hotărârea 271/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 888/2004, (alocarea sumei de 60.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea volumului „Mihai Viteazul si Transilvania”, sub coordonarea acad. Camil Muresan, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 888/2004, (alocarea sumei de 60.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea volumului “Mihai Viteazul și Transilvania”, sub coordonarea acad. Camil Murcșan, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 888/2004 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 23931 din 31.03.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 888/2004, (alocarea sumei de 60.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea volumului "‘Mihai Viteazul și Transilvania”, sub coordonarea acad. Camil Mureșan, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art, I. Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 888/2004 care va avea următorul cuprins:

Art. 1, Se aprobă alocarea sumei de 60.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea volumului “Mihai Viteazul și Transilvania”, sub coordonarea acad. Camil Mureșan, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca”.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila

Nr. 271 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată

cu 27 voturi)