Hotărârea nr. 270/2005

Hotărârea 270/2005 - Alocarea sumei de 50.000.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005, pentru achitarea cheltuielilor de functionare a celor trei Centre din cadrul Asociatiei Filantropice Medical-Crestine „Christiana”, sub egida Consiliului lcoal al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50.000.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005, pentru achitarea cheltuielilor de funcționare a celor trei Centre din cadrul Asociației Filantropice Medical-Creștine „Christiana”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005, pentru achitarea cheltuielilor de funcționare a celor trei Centre din cadrul Asociației Filantropice Medical-Creștine „Christiana”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 11263 din 25.02.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 75.000.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005, pentru achitarea cheltuielilor de funcționare a celor trei Centre din cadrul Asociației Filantropice Medical-Creștine „Christiana”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 . Se aprobă alocarea sumei de 50.000.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005, pentru achitarea cheltuielilor de funcționare a celor trei Centre din cadrul Asociației Filantropice Medical-Creștine „Christiana”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2 . Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dr. Laszlo'Attila


Contrasemnează: cretarul municipiului,

jr. Mircea jQrj

Nr. 270 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)