Hotărârea nr. 266/2005

Hotărârea 266/2005 - Alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Scolii „Simion Bărnutiu” pentru organizarea Zilelor Scolii, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Școlii “Simion Bărnuțiu” pentru organizarea Zilelor Școlii, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Școlii “Simion Bărnuțiu” pentru organizarea Zilelor Școlii, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa consilierului Horia Ioan Florea;

Analizând Referatul nr. 14621 din 11.04. 2005 al consilierului Horia loan Florea prin care se propune alocarea sumei de 50. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Școlii “Simion Bărnuțiu” pentru organizarea Zilelor Școlii, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. 4,d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 50. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Școlii “Simion Bărnuțiu” pentru organizarea Zilelor Școlii, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședinț;

Dr. Laszlo Attila

Nr.266 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \Jr. Mircea JORJ