Hotărârea nr. 261/2005

Hotărârea 261/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte si dotări, 2S+P+6E, str. Sighisoarei nr. 21.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe și dotări, 2S+P+6E str. Sighișoarei nr.2l

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUI) - pentru imobil de locuințe și dotări, str. Sighișoarei nr.21 - proiect din inițiativa primarului,

Analizând referatul nr. 28148/ 431/13.04.2005 al Direcției de urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe și dotări, str. Sighișoarei nr.21 Cluj-Napoca,

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.6504/4887/03.02.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor ari. 38 al.2 lit.’T’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de


locuințe și dotări cu 2S+P+6E , str. Sighișoarei nr.21, beneficiar: Pușcaș Vasile, prin care se reglementează construirea a unui bloc de locuințe , cu spații pentru comerț la parter, cu două nivele de garaje la subsol și locuințe la parter și etaje, cu spațiu verde, loc dejoacă pentru copii, alei și platforme, parcări la sol, racorduri la circulațiile existente, precum și avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.6504/4887/03.02.2005.

Art,2, - Pe terenul alăturat aparținând Consiliului local al municipiului Cluj-


Napoca se vor construi, în același regim de înălțime, garsoniere, prin parteneriat public privat, conform documentației PUD.

Art.3. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretarul municipiului,

\Jr. Mircea Joțrj

Nr. 261 din 19 aprilie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi )