Hotărârea nr. 260/2005

Hotărârea 260/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru casă de vacantă S+P+M, Drumul Sf. Ion-Făget.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru casă de vacanță S+P+M, Drumul Sf. Ion- Făget

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru casă de vacanță, S+P+M, Drumul Sf. Ion- Făget, proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr. 28402/ 43 /14.04.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru casă de vacanță. S+P+M. Drumul Sf. Ion- Făget,

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.3727/ 4924/ 03.02.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru casă de vacanță, S+P+M, Drumul Sf. Ion- Făget, beneficiar Pașca Ioachim, prin care se reglementează amplasarea construcției . aliniate la min. 17,50 m. din axul drumului, regimul de construire izolat, posibilitatea de racordare la utilități, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3727/ 4924/ 03.02.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .

PREȘEDINTE 1 EDINȚĂ,Dr. Laszlo Attila


Contrasemnează: cretarul municipiului.

•Ir. Mircea .Jorj

Nr. 260 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)