Hotărârea nr. 26/2005

Hotărârea 26/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 152/2004 (privind aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi de închiriere).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 152/ 2004 (privind aplicarea prevederilor Legii nr. 38/ 2003- privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 152/ 2004 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 85.267 din 30.12.2004 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii nr. 152/ 2004;

Reținând prevederile Legii nr. 38/ 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere,

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 38 și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 7 al. 2 din Hotărârea nr. 152/ 2004, care va avea următorul conținut:

“Art. 1. Se aprobă modelul indicatoarelor marcate ce vor avea formă unică la nivelul municipiului Cluj-Napoca, după modelul din anexă care face parte din prezenta hotărâre.

în scopul achiziționării indicatoarelor marcate se va organiza o selecție de oferte.Valabilitatea indicatoarelor marcate realizate conform modelului aprobat este 01.01.2005-01.01.2010.

Indicatoarele marcate se vor ridica direct de la firma declarată câștigătoare în urma selecției de oferte, cu plata pe loc, de către taximetristul independent sau operatorul de taxi până la data de 01.03.2005.”

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția tehnică, Direcția control și Direcția economică.

Nr. 26 din 10 ianuarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)Președinte de ședință,  Dr. La^zlo Attila


Contrasemnează: c^retarul municipiului, r. MirceaJorj-y