Hotărârea nr. 259/2005

Hotărârea 259/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil sediu firmă, hală confectii si locuintă de serviciu, P+M, str. Oasului f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil sediu firmă, hală confecții și locuință de serviciu

, P+M, str. Oașului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUI) - pentru imobil sediu firmă, hală confecții, locuință de serviciu, P+M , str. Oașului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.28397/ 43 /14.04.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil sediu firmă, hală confecții și locuințe de serviciu. P+M. str. Oașului f.n..

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.76860/ 4954/ 02.03.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil sediu firmă, hală confecții și locuințe de serviciu, cu P+M, str. Oașului f.n., beneficiar BOBIS VASILE, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru sediu firmă, hală confecții și locuințe de serviciu, cu regim de înălțime P+M. precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 76830/ 4954/03.02.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

Nr. 259 din 19 aprilie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi ) PREȘEDINTE DI-, ȘEDINȚĂ.

Dr. Laszlo Attila

7hl