Hotărârea nr. 256/2005

Hotărârea 256/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+E, str. Baia Mare nr. 27.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială , D+P+E, str. Baia Mare nr. 27

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+E , str. Baia Mare nr. 27 , proiect din inițiativa primarului.

Analizând Referatul nr.28394/ 43 /14.04.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+1E, str. Baia Mare nr. 27.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 1477/ 4876/ 20.01.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - pentru locuință familială, D+P+1E, str. Baia Mare nr. 27, beneficiar: Călin Ovidiu Vasile, prin care se reglementează amplasarea locuinței familiale cu regim de înălțime D+P+1E. aliniată la 3 m. dc la traseul străzii, în regim de construire înșiruit, organizarea accesului, a spațiului verde, posibilitatea de racordare la utilități, precum și avizul Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1477/ 4876/ 20.01.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .

PREȘEDINTE

Contrasemnează: :cretarul municipiului.

Jr. Mircca Jpri

Nr. 256 din 19aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi )