Hotărârea nr. 255/2005

Hotărârea 255/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil sediu firmă-birouri, D+P+4E si P+3E, Calea Turzii nr. 175.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru imobil sediu firmă-birouri, D+P+4E și P+3E, Calea Turzii nr. 175

Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil sediu firmă- birouri, D+P+4E și P+3E . Calea Turzii nr. 175, proiect din inițiativa primarului.

Analizând Referatul nr           ./ 43 /14.04.2005 al Direcției urbanism prin care se

propune aprobarea PUD - pentru imobil de birouri, D+P+4E și P+3E, Calea Turzii nr. 175.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.76832/ 4756/ 25.11.2004 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil sediu firmă-birouri , D+P+4E și P+3E, Calea Turzii nr. 175, beneficiar SC NAUSICA SRL și SC TEHNOSTAR PRODIMPEX SRL , prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru birouri D+P+4E și parțial P+3E, în extindere la corpurile de construcție existentei hale P+E), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 76832/ 4756/ 25.11.2004.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:

Secretarul municipiului^

,Jr. Mircea Jorh

Nr. 255 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi )