Hotărârea nr. 254/2005

Hotărârea 254/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, P+M, str. Bâlea nr. 15A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, P+M, str. Bâlea nr.!5A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, P+M, str. Bâlea nr. 15A ,

Analizând Referatul nr.28392/ 43 /14.04.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială. P+M, str. Bâlea nr. 15A;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.6223/5009/17.02.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

II O TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, P+M, str. Bâlea nr.!5A, beneficiar: Bodocan Călin, prin care se reglementează amplasarea unei locuințe familiale , cu respectarea condițiilor din Regulamentul general de urbanism aferent UTR=L3c- aliniat cu construcția învecinată (nr. 13), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 6223/ 5009/17.02.2005

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr.LaszIo Attila

CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul municipiului,

\Jr.Mircea Joni

Nr. 254 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi )