Hotărârea nr. 249/2005

Hotărârea 249/2005 - Suportarea din bugetul local si trecerea pe cheltuieli a sumelor mentionate în Sentinta Civilă nr. 9988/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca, în baza Deciziei comerciale nr. 24/R/C/2005 a Tribunalului Comercial Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sumelor menționate în Sentința civilă nr. 9988 / 2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca, în baza Deciziei comerciale nr. 24 / R / C / 2005 a Tribunalului Comercial Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul dc hotărâre privind suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sumelor menționate în Sentința civilă nr. 9988 / 2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca, în baza Deciziei comerciale nr. 24 / R / C / 2005 a Tribunalului Comercial Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24146 din 14.04.2005. cu privire la punerea în executare a Sentinței civile nr. 9988 / 2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca și a Deciziei comerciale nr. 24 / R ICI 2005 a Tribunalului Comercial Cluj, prin care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este obligat să plătească R.A.D.P. Cluj-Napoca suma de 163.130.500 lei cu titlu de preț prestații (conform contractului nr. 47371 / 2000 încheiat între R.A.D.P. Cluj-Napoca și Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca). plus dobânda calculată de la data de 01.07.2002 și cheltuieli de judecată în sumă de 23.285.369 lei:

Reținând prevederile ari. 969 și 670 Cod civil, ale art. 43 Cod comercial, ale art. 274 și 3711 Cod procedură civilă;

Având avizul comisiei dc specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 și 46 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale,

Uo rĂRÂ ȘTE:

Art.l - Se aprobă suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sumelor menționate în Sentința civilă nr. 9988  2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca, în baza Deciziei

comerciale nr. 24 / R / C / 2005 a Tribunalului Comercial Cluj.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

PREȘEDINTE DȘ ȘEDINȚĂ,  Dr. Laszlc^Ăttila

Nr. 249 din 19 aprilie 2005

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \Jr. Mircea Jorți(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)