Hotărârea nr. 248/2005

Hotărârea 248/2005 - Suportarea din bugetul local si trecerea pe cheltuieli a sumelor consemnate în Sentinta civilă nr. 5461/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca, investită cu formulă executorie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind suportarea din bugetul loeal și trecerea pe cheltuieli a sumelor consemnate în Sentința civilă nr. 5461 / 2(104 a .Judecătoriei Cluj-Napoca, investită cu formulă executorie

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sumelor consemnate în Sentința civilă nr. 5461 / 2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca - proiect din inițiațiva primarului;

Analizând Referatul nr. 22185 din 25.03.2005. cu privire la plata sumei de 95.377.057 lei cu titlu de dobândă (conform contractului de execuție nr. 67831 / 2001 și actului adițional încheiat între Primăria municipiului Cluj-Napoca - reprezentată prin Primar - și R.A.D.P. Cluj-Napoca) și a sumei de 6.507.623 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (reprezentând taxă judiciară de timbru și timbru judiciar). în baza Sentinței civile nr. 5461 / 2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca;

Reținând prevederile ari. 969 Cod civil, ale ari. 43 Cod comercial și ale art. 3711 Cod procedură civilă;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 38 al. 2 și 46 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale,

II OTÂ RĂȘTE :

Art.l - Se aprobă suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sumei de 101.884.680 lei. reprezentând dobândă și cheltuieli de judecată, în baza Sentinței civile nr. 5461 / 2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul Juridic-Contencios.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. Dr. Laszloy^\.ttila

Nr. 248 din 19 aprilie 2005

(I lotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)


Contrasemnează:


Secretarul munioipiului, \ Jr. Mircea Jorj