Hotărârea nr. 247/2005

Hotărârea 247/2005 - Revocarea Hotărârii nr. 854/2004.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind revocarea Hotărârii nr.854/2004.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.854/2004 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 8019 din 02.03.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 854/2004;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”f‘ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se revocă Hotărârea nr.854/2004.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, Dr.Laszlo Attila

Nr. 247 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Contrasemnează : icretarul municipiului,