Hotărârea nr. 245/2005

Hotărârea 245/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 451/2001 (taxa specială de salubritate)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 451/2001 (taxa specială de salubritate)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 451/2001 (taxa specială de salubritate) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 23.996/443 din 31.03.2005 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 451/2001 (taxa specială de salubritate);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 alin 2 lit.d si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l- Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 451/2001 în sensul prelungirii perioadei de aplicare a taxei de salubritate cu 4 ani , respectiv până la 31.12.2009, precum si modificarea prețului, după cum urmează:

  • a) pentru persoane fizice              - 500 lei (0,05 lei noi)/persoana/luna

  • b) pentru persoane juridice            - 500 lei (0,05 Ici noi)//angajat / luna

Art.2 -Prețurile intră în vigoare începând cu luna următoare aprobării hotărârii.

Art. 3- Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Direcția tehnică si Direcția economică.


Nr. 245 din 19 aprilie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)