Hotărârea nr. 243/2005

Hotărârea 243/2005 - Reglementarea activitătii de construire a mormintelor si monumentelor funerare executate în cimitirele din municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind reglementarea activității de construire a mormintelor și monumentelor funerare executate în cimitirele din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca întrunit în ședință extra ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind reglementarea activității de construire a mormintelor și monumentelor funerare executate în cimitirele din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 217/442/07.04.2005 al Direcției tehnice prin care se propune reglementarea activității de construire a mormintelor și monumentelor funerare executate în cimitirele din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 alin.2 lit. “f‘ și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Toți constructorii de monumente funerare pentru desfășurarea activității în cimitirele administrate de Primăria municipiului Cluj-Napoca vor trebui să obțină aviz favorabil din partea Direcției tehnice.

Art.2. Avizul va fi acordat de o comisie constituită în baza dispoziției primarului. Membrii comisiei vor fi propuși de Direcția tehnică.

Art.3. Pentru obținerea avizului, fiecare solicitant va depune un dosar care să cuprindă următoarele:

  • -  cerere de avizare;

  • -  copia actului de identitate;

  • -  autorizația de funcționare vizată pentru anul în curs;

  • -  dovadă că și-a achitat taxele și impozitele;

- copia certificatului de înmatriculare a autovehiculului folosit la transportul materialelor, care nu va depăși sarcina utilă de 3,5 to.

Art.4. In baza avizului obținut, fiecare constructor va semna un protocol în care sunt menționate obligațiile ce le revin. Modelul de protocol este anexat prezentei și face parte integrală din Hotărâre.

Art. 5. Condițiile din protocol vor fi respectate și de persoanele care își amenajează locurile de veci în regie proprie conform H.G 955/2004, art. 22, alin. 4.

Art. 6. Avizul va fi retras în cazul în care nu sunt respectate condițiile din protocol.

Art. 7. Avizul va avea valabilitate de 1 an pe perioada 01.01.-31.12 și va fi obținut contra unei taxe stabilite de Consiliul Local.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Biroul Domenii Cimitire, care va lua și măsuri contravenționale, conform legislației în vigoare.

Nr. 243 din 19 aprilie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , Dr. Laszlo Attila
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexa la Hotărârea nr.243/2005


PROTOCOL

In cimitire vor fi admiși să execute lucrări de construcții funerare numai constructorii din tabelul anexat. Totodată aceștia vor avea acces numai cu autovehiculele cu numărul de înmatriculare înscrise în tabel.

Accesul constructorilor în cimitir va fi admis până la ora începerii înhumărilor sau după terminarea cestora.

Accesul în cimitir al constructorilor cu autovehicule se va face numai pe poarta de pe str. A. lancu și acestea vor fi controlate la ieșire de portarul de serviciu.

înainte de începerea unei lucrări, concesionarii locurilor de veci au obligația să achite taxele pentru construcțiile funerare. Odată cu achitarea taxelor pentru construcții va fi declarată și data până când va fi finalizată lucrarea.

Pe toată perioada executării construcției funerare, executantul lucrării va avea asupra sa chitanța (sau copia ei) cu care a fost achitată taxa privind construcția funerară. Pe chitanță va fi trecută și perioada de execuție.

înainte de începerea lucrării, constructorii au obligația de a anunța biroul domenii cimitire, pentru ca un salariat al biroului să delimiteze exact locul de veci, conform suprafeței înscrise în evidențele noastre. Toate reclamațiile care pot să apară ca urmare a nerespectării suprafeței delimitate, precum și cele privind degradarea mormintelor învecinate cad în sarcina constructorului.

OBLIGAȚII ALE CONSTRUCTORILOR :

  • -  se interzice prepararea betonului sau a altor materiale pe aleile din cimitir;

  • -  materialele de construcții vor fi aduse numai pe măsura consumării lor;

  • -  temporar acestea vor fi depozitate în recipienți, astfel ca să nu rămână resturi pe alei;

  • -  pământul excedentar rezultat în urma efectuării fundațiilor, este sarcina constructorilor să-l transporte, astfel ca la terminarea construcției, zona să fie curată;

Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage sancționarea constructorilor conform legilor în vigoare.

Biroul domenii cimitire poate interzice accesul și lucrul unor constructori în cimitire în cazul în care s-a constatat recidiva privind nerespectarea obligațiilor de mai sus.

Concesionarii locurilor de veci care contractează lucrări cu diferiți constructori au obligația de a urmări executarea construcției pe faze în vederea eliminării eventualelor vicii ascunse.

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICA,

SORIN APOSTU

CONSTRUCTOR,

Numele și prenumele_________________

AUTORIZAȚIA NR__________________

EMISA

DE________________________

BI IC I_________________C N P__________________

SEMNĂTURĂ____________

SEF BIROU, DAN MASCASIU