Hotărârea nr. 241/2005

Hotărârea 241/2005 - Aprobarea modificării Regulamentului de functionare a cimitirelor din municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Regulamentului de funcționare a cimitirelor din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcționare a cimitirelor din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.231 din 14.04.2005 al Biroului Domenii cimitire prin care se propune modificarea Regulamentului de funcționare a cimitirele;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 alin.2 lit. “f‘ și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modificarea Regulamentului de funcționare a cimitirelor din municipiul Cluj-Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art,2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Biroul Domenii Cimitire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila

Nr. 241 din 19 aprilie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Contrasemnează:


Secretarul municipiului, \jr. Mircea Jorj i

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca


Anexa la Hotărârea nr. 241/2005


REGULAMENT

privind funcționarea cimitirelor administrate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

CAPITOLUL i

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1.- Prin cimitir, în accepțiunea prezentului Regulament se înțelege locul special amenajat și dotat, destinat înhumării, exhumării, reânhumării persoanelor decedate, păstrării urnelor în nișe, cu respectarea dispozițiilor sanitare și antiepidemice legale.

Art.2.- Terenurile având destinația de cimitir și prevăzute în prezentul Regulament constituie proprietate de stat, fiind administrate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.3.- Cimitirele aflate în administrarea Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sunt:

Cimitirul Central din str. Avram lancu nr.28;

Cimitirul Mănăștur din str. Govora;

Cimitirul Crișan din str. Mecanicilor nr.22;

Cimitirul de pe Valea Chintăului;

în categoria l-a intră toate locurile de înhumare situate în cimitirele Central, Crișan și Mănăștur.

în categoria a ll-a intră locurile de înhumare situate în cimitirul de pe Valea Chintăului.

Art.4 - înființarea, extinderea și desființarea cimitirelor se poate face numai cu respectarea condițiilor legale și cu respectarea schițelor de sistematizare.

CAPITOLUL II

ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ, AMENAJAREA $1 ÎNTREȚINEREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE DIN CIMITIRE

Art.5 - Locurile de veci din cimitirele aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca vor putea fi atribuite numai în folosință, la cererea cetățenilor, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament.

Art.6 - Locurile de veci vor avea suprafața de 4,5 mp. ce include și intervalul de 30 cm pe toate laturile (1,5 x 3,0 m). Pentru cimitirele vechi ale municipiului Cluj-Napoca: Central, Crișan și Valea Chintăului, acestea vor păstra parcelarea existentă conform vechilor schițe sau situațiilor de la fața locului.

Art.7.-1. Locurile de înhumare pot fi atribuite în folosință pe o durată de 20 (douăzeci) de ani după decesul unei persoane, pe baza aprobării cererii de către Biroul administrare cimitire, cu plata integrală și anticipată a taxei de concesionare.

Titular al concesiunii va fi ruda cea mai apropiată față de decedat, respectiv soțul/soția, părinte, copil, nepot... în baza declarației verbale a solicitantului înhumării.

Art.7.-2. Pot beneficia de atribuirea unui loc de veci persoanele suferinde de boli incurabile și persoanele trecute de 75 de ani.

Pentru aceste categorii de persoane, solicitanții vor anexa la cerere acte doveditoare. Cererile vor fi analizate de către Comisia de atribuire a locurilor de veci, constituită la nivelul Consiliului local.

Art.7.-3. Se va atribui, fără plată, locurile de veci în cimitire, după cum urmează:

 • a) veteranilor de război si văduvele de război în conformitate cu prevederile Legii 44/1994;

 • b) foștilor deținuți politici și deportaților conformitate cu prevederile Legii 189/2000;

 • c) urmașilor eroilor martiri ai Revoluției în conformitate cu prevederile Legii 341/2004;

Pentru aceste categorii de persoane, solicitanții vor anexa la cerere acte doveditoare.

Atribuirea locului de veci se face în prezența titularului concesiunii , se întocmește un proces verbal de predare primire, semnat de ambele părți, unde vor fi stipulate drepturile și obligațiile ce revin titularului concesiunii.

Art.8.- Atribuirea în folosință a locurilor de veci se face în ordinea numerică a acestora în parcelele nou înființate sau în locurile rămase libere prin neplata taxei de concesionare în termenul prevăzut de prezentul Regulament.

Art.9.- Unei persoane i se poate atribui în folosință pe o durată de 20 de ani numai un singur loc de veci.

în acest loc vor putea fi înhumați titularii dreptului de folosință, soții și rudele acestora până la gradul IV de rudenie, cu acordul titularului (titularilor).

Atribuirea aceluiași titular a mai multor locuri de veci este nulă de drept și atrage încetarea dreptului de folosință asupra mormintelor dobândite cu nesocotirea prevederilor art.9, alin. 1.

Art.10.- La cererea celor interesați, cu aprobarea Consiliului local, Biroul domenii cimitire va putea acorda în folosință gratuită pe o durată de 7 ani, locuri de veci necesare înhumării persoanelor lipsite de orice posibilitate de a plăti taxa de folosință.

După acest termen, în funcție de necesitățile Biroului administrare cimitire, se va putea efectua exhumarea celui decedat.

Osemintele celui exhumat vor fi îngropate la o adâncime de 2,5m iar acesta va rămâne în evidentele Biroului administrare cimitire.

»

Art.11.- Dreptul de folosință asupra locurilor de veci încetează:

 • a)        la expirarea duratei termenului de concesionare;

 • b)        titularul dreptului de folosință renunță la acest drept în favoarea Administrației Cimitirelor;

 • c)         în cazurile prevăzute la art.9, alin.3;

 • d)         în cazul în care titularului i se atribuie un alt loc de veci;

 • e)        în caz de părăsire sau de menținere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare;

Pentru cazurile prevăzute la art. 11, lit. b nu se restituie taxa de folosință.

Administrația Cimitirelor acordă un termen de 90 de zile de la data expirării termenului de concesionare pentru plata reconcesionării. După expirarea acestui termen titularul pierde dreptul de reconcesionare asupra locului de veci respectiv și acesta intră în circuitul de repartizare a locurilor libere, conform art.7 și art.1O din Regulament.

Art,12. -1. în cazul în care dreptul de folosință asupra locurilor de veci a încetat potrivit art.11 și pe aceste locuri există lucrări funerare, foștii titulari sunt obligați să le desființeze și să le ridice în termen de 60 de zile de la data încetării concesionării.

în caz contrar aceste lucrări vor fi ridicate și depozitate de Biroul administrare cimitire, pe riscul și cheltuiala imputată titularului pe timp de un an, în continuare fiind aplicabile dispozițiile legale referitoare la bunurile abandonate.

Art.12. -2. în cazul în care dreptul de folosință asupra locurilor de veci a încetat potrivit art. 11 și aceste locuri sunt pe lista Comisiei pentru prezervarea unor locuri de veci și trecute în întreținerea directă a Biroului administrare cimitire, deoarece în aceste locuri sunt înhumate personalități reprezentative pentru viața social-culturală și științifică clujeană sau monumentele funerare în sine reprezintă o valoare artistică sau istorică deosebită, aceste locuri nu vor face obiectul reconcesionării, iar sumele necesare întreținerii lor vor fi suportate de Biroul administrare cimitire.

Art.13.- Titularii dreptului de folosință a locurilor de veci au obligația să amenajeze și să întrețină aceste locuri, asigurându-le un aspect cât mai plăcut.

CAPITOLUL III

CONSTRUCȚII SI AMENAJARI

Art.14.- La locurile de înhumare se pot execută următoarele lucrări:

 • a)                la locurile de înhumare atribuite în folosință pe o durată de 7 (șapte) ani, se vor putea executa numai însemne, borduri si împrejmuiri din piatră;

 • b)               la locurile de înhumare atribuite în folosința pe o durată de 20 (douăzeci) ani - lucrări subterane constând în cripte și alte lucrări cum ar fi: lespezi, obeliscuri, lucrări de artă și executări de cavouri;

Toate amenajările care depășesc lucrările specificate la litera a) vor putea fi executate numai după obținerea autorizației de construire conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor.

Art.15.- Executarea lucrărilor prevăzute la art.15 se va face de către Societățile comerciale sau persoanele fizice care au autorizație de funcționare și sunt abilitate de către Biroul administrare cimitire să lucreze în perimetrul cimitirelor.

Lucrărilor prevăzute la art.15 vor putea fi executate și direct de către titularii dreptului de folosință a locurilor de veci sau de către alte persoane prevăzute la art. 9 alin.2, în cazul în care aceștia au calificarea profesională corespunzătoare profilului lucrărilor, cu aprobarea nominală dată de Biroul administrare cimitire.

Art.16.- Pentru lucrările executate conform articolului 16, titularii dreptului de folosință vor achita anticipat la casieria Biroului administrare cimitire sume fixe diferențiat pe tipuri de lucrări stabilite prin HCL.

Art.17.- Cavourile se pot executa numai cu aprobarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pe bază de documentație.

Cavourile existente urmează regimul mormintelor obișnuite.

In cazul expirării termenului de folosință asupra cavoului, Biroul administrare cimitire va prezenta situația Consiliului local care va decide desființarea sau concesionarea lui.

In cazul în care se decide desființarea cavoului se va proceda ca și la mormintele obișnuite, excepție făcând obiectele de artă care vor fi reamplasate în cimitir.

CAPITOLUL IV

REGULI PRIVITOARE LA ÎNHUMAREA,

DEZHUMAREA $1 TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE

Art.18.- înhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza adeverinței eliberate de oficiul stării civile care a înregistrat decesul, cu plata anticipată a tarifelor pentru înhumare la Biroul administrare cimitire, manopera pentru săpat gropi va fi asigurată de RADP-Cluj- Napoca.

în cazul persoanelor decedate în alte localități, înhumarea în unul din cimitirele aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, se face în baza adeverinței de înhumare și a avizului sanitar de transport de cadavre umane eliberat de autoritatea locală de sănătate publică.

Art.19.- Pentru înhumările ce urmează a se face în locurile de veci deja atribuite în folosința unor persoane, este necesar a se face dovada gradului de rudenie dintre titularul dreptului de folosință și decedat, conform articolului 9. Alin.2.

Art.20.- Persoanele decedate vor putea fi depuse înainte de înhumare în sălile de ceremonii numai pe baza certificatului de înbălsămare. In cazul în care depunerea persoanelor decedate se face în sălile de ceremonii funerare aparținând Biroului administrare cimitire, se va plăti tariful în vigoare.

în sălile de ceremonii funerare nu vor putea fi depuse persoanele decedate din cauza unor boli contagioase.

Art.21.- Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării pe baza adeverinței eliberate în acest scop de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

în mod excepțional, deshumarea se poate face și înainte de expirarea termenului prevăzut de aliniatul precedent, în următoarele situații:

 • a)        după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării și numai în perioada 1 nov.-31 martie, pe baza adeverinței eliberate de centrele sanitare și antiepidemice teritoriale, în scopul reânhumării persoanei deshumate în alt loc de mormânt.

 • b)        Indiferent de data când a avut loc înhumarea, pe baza dispoziției date potrivit legii de procuratură sau de instanțele judecătorești.

Decedații neidentificați și cei nerevendicați de către aparținători și înhumați în gropi comune nu vor putea fi deshumați la cerea rudelor.

Art.22.- Deshumarea osemintelor decedaților înhumați în urmă cu 7 ani și reânhumarea lor, se poate face în tot timpul anului, pe baza adeverinței eliberate în acest scop de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.23.- Deshumările și reânhumările se fac de către Biroul administrare cimitire, în prezența familiei persoanei decedate sau al unui reprezentant al acesteia cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

Ari,24.- Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeași sau în altă localitate se va face numai cu autovehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor antiepidemice.

Unitățile specializate de pompe funebre pot asigura în aceleași condiții transportul pe teritoriul țării și a persoanelor decedate în străinătate, care urmează să fie înhumate în țară și a celor decedate în țară, care urmează a fi înhumate în străinătate. Efectuarea acestor transporturi se va asigura cu respectarea normelor și convențiilor internaționale.

> >

CAPITOLUL V

OBLIGAȚIILE TITULARILOR DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ A LOCURILOR DE ÎNHUMARE

Art.25.- Titularii dreptului de folosință a locului de înhumare au următoarele obligații:

instalarea unui însemn care să conțină numele și prenumele decedatului sau a concesionarului - după caz, parcela și numărul locului de mormânt, instalare care se face de la data luării în folosință;

îngrijirea permanentă a locului de mormânt, întreținerea construcțiilor de orice fel existente la locul de veci precum și întreținerea cărărilor dintre morminte și a aleilor secundare de acces în parcele;

respectarea suprafețelor atribuite spre folosință, fiind interzisă orice extindere în cărări sau alei, afară de situațiile în care acest lucru a fost aprobat de Biroul administrare cimitire;

la locurile de mormânt se vor admite, în principiu, numai plantații dendrofloricole de talie mică;

plantarea unor arbori de talie mare se va face numai cu aprobarea anticipată a Biroului de administrare a cimitirelor;

resturile vegetale rezultate din întreținerea locurilor de înhumare, resturile de materiale rezultate în urma lucrărilor de reparații ce se efectuează la părțile de construcție a mormintelor se vor depozita de către titulari numai în locurile special amenajate;

titularii dreptului de folosință au obligația ocrotirii tuturor arborilor de talie mare aflati în incinta cimitirelor, tăierea acestor arbori se va face numai în cazuri excepționale și cu aprobarea Biroului de administrare a cimitirelor;

titularilor dreptului de folosință, ca de altfel tuturor cetățenilor le revine obligația utilizării cu simț gospodăresc a bunurilor din cimitire;

titularii dreptului de folosință a locurilor de înhumare au îndatorirea de a se interesa periodic asupra datei când li se expiră termenul de folosință a mormintelor și au obligația de a comunica, în scris, orice schimbare survenită cu privire la persoana titularului și domiciliul acesteia;

în cazul prăbușirii arborilor de talie mare din cauze de forțe majore, care prin cădere distrug mormintele învecinate, refacerea acestora se execută de către Biroul administrare cimitire pe cheltuiala sa;

Art. 26.- Biroul administrare cimitire asigură următoarele servicii:

închirierea capelelor;

depozitarea decedaților în vederea vizitării acestora de către familie până în momentul înhumării;

închirierea pe timp limitat a camerei pentru comemorarea de după înhumare;

concesionarea locurilor de veci și predarea acestora; efectuarea transcrierilor dreptului de concesiune; acordarea de consultanță referitoare la concesiuni; încasarea taxelor de concesionare și închirieri;

Art.27.- Prestarea serviciilor din art.26 din prezentul Regulament se va face conta cost la prețurile și tarifele stabilite prin HCL.

Art.28.- Biroul administrare cimitire răspunde de îngrijirea locurilor de depunere în vederea înhumării, a împrejmuirilor, a căilor de acces, a spațiilor verzi, a instalațiilor de alimentare cu apă și energie electrică, canalizare și de alte dotări;

CAPITOLUL VI

ADMINISTRAREA $1 FUNCȚIONAREA CIMITIRELOR REGULI DE ORDINE $1 PAZĂ

Art.29.- Personalul de administrare a cimitirelor prevăzut în regulament este acel aprobat în organigrama.

Paza cimitirelor este asigurata de RADP Cluj-Napoca.

Art.30.- Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Biroul administrare cimitire, răspunde de întreg inventarul imobil și mobil al cimitirelor și îndeplinește formalitățile cerute de reglementările în vigoare cu privire la concesionarea locurilor de veci, înhumări, exhumări, construcții, servicii către populație și respectarea planului de sistematizare a cimitirelor ținând evidența locurilor concesionate. De asemenea Biroul administrare cimitire răspunde de gospodărirea și înfrumusețarea cimitirelor, îngrijirea spațiilor verzi, aleilor, supravegherea lucrărilor de construcții care se efectuează, urmărind asigurarea ordinii și curățeniei la locurile din jurul construcțiilor. Activitatea de curățenie va fi prestată de RADP- Cluj-Napoca.

Art.31.- Intrarea publicului în cimitire este permisă numai între orele stabilite în acest scop, și anume:

în intervalul 1 martie - 31 octombrie între orele 6,30-19,30;

în intervalul 1 noiembrie și ultima zi a lunii februarie între orele 8,00-

17,30.

în afara acestui program nici o persoană nu are drept de acces sau de staționare în incinta cimitirelor.

Art.32.- Se interzice:

 • a)        intrarea în cimitire a persoanelor în stare de ebrietate, a cerșetorilor și a vânzătorilor ambulanți;

 • b)        introducerea în cimitire a oricăror animale sau lăsarea lor liberă în spațiul cimitirelor;

 • c)       producerea de zgomot și scandal;

 • d)        ruperea, călcarea sau scoaterea din cimitire a florilor;

 • e)        profanarea prin orice mijloace a mormintelor;

 • f)        distrugerea sau degradarea în orice mod a arborilor ornamentali;

 • g)        plantarea fără aprobare a arborilor, arbuștilor și tufelor pe morminte și împrejurul lor;

 • h)       împrejmuirea mormintelor cu gard sau sârmă ghimpată;

 • i)         aruncarea gunoiului sau materialelor rezultate în urma lucrărilor de întreținere a mormintelor în alte locuri decât în cele stabilite în acest scop;

 • j)         depozitarea materialelor de construcții funerare pe aleile de acces și pe mormintele din vecinătatea celui pe care se execută lucrarea;

 • k)        circulația și transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj mare (peste 3 tone);

 • l)         nerespectarea suprafeței atribuite spre folosință prin extinderea în cărări, alei sau în perimetrul locurilor de înhumare învecinate precum și lăsarea în stare de neîntretinere a mormintelor.

CONTRAVENȚII

Art.33.- Nerespectarea dispozițiilor art.32 din prezentul regulament constituie contravenție și se sancționează conform legilor în vigoare.

CAPITOLUL VIII

PRETURI $1 TARIFE

Art.34.- Concesionarea mormintelor, transcrierea dreptului de folosință asupra locurilor de mormânt, prestarea serviciilor ce servesc desfășurării activității se va face la prețurile tarifare din anexă, care face parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL IX

TRANSCRIEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ

Art.35.- La baza efectuării fiecărei transcrieri va sta un act notarial ( certificat de moștenitor sau de legatar, act de donație - autentificate sau o sentință civilă definitivă în cuprinsul cărora va fi specificat expres locul de veci ce face obiectul transcrierii, precum și calitatea dobânditorului. Aceste documente și cererile aferente transcrierilor se arhivează și se păstrează la Biroul domenii cimitire.

Art.36.- în caz de deces a titularului concesiunii, dreptului de folosință asupra locului de veci, se transmite potrivit legilor succesorale înscrise în Codul civil în intervalul duratei concesiunii.

Art.37.- Prin acte între vii, dreptul de folosință se poate transmite între rude până la gradul IV de rudenie, pe baza declarațiilor autentificate ale părților interesate.

Transcrierea se face cu titlu gratuit între rudele de gradul I și II. în toate celelalte situații, transmiterea se face cu plata de către noul dobânditor al dreptului de folosință a taxei legale de concesiune, în funcție de categoria cimitirului în care este situat mormântul, indiferent de data la care urma să expire dreptul de folosință a antecesorului.

Ari.38.- Nefiind obiect al dreptului de proprietate personală, locurile de veci nu pot fi înstrăinate prin acte de vânzare-cumpărare între vii.

DISPOZIȚII FINALE

Art.39.- Locurile de mormânt cu caracter istoric aflate în incinta cimitirelor administrate de Consiliul local a municipiului Cluj-Napoca precum și locurile prezervate în vederea unor personalități nu pot fi concesionate.

Evidența mormintelor și a operelor comemorative ale eroilor, precum și a oamenilor de știință, cultură și artă se va ține de către Biroul administrare cimitire.

Art.40.- Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca asigură dotarea cimitirelor cu utilitățile necesare funcționării în condiții corespunzătoare, împrejmuirea acestora precum și sistematizarea lor ținând cont de dimensiunile locurilor de veci și a celorlalte prevederi din Regulament.

Art.41Actele de atribuire în folosință a locurilor de înhumare eliberate de către Biroul administrare cimitire în favoarea unor persoane fizice, până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, rămân în vigoare.

Art.42.- Reatribuirea în folosință a locurilor de înhumare se va face numai la expirarea duratei de folosință cu respectarea prevederilor art.5,7 și 9 din Regulament, în favoarea aceluiași titular sau în cazul decesului titularului, în favoarea moștenitorilor stabiliți conform art.36.

Art.43.-Atribuțiile și sarcinile ce revin personalului încadrat în activitatea de administrare a cimitirelor se vor stabili separat pentru fiecare angajat în parte.

Ari.44.- Unitatea de specialitate care administrează cimitirele de pe raza municipiului Cluj-Napoca este Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca prin Biroul administrare cimitire cu sediul în strada Avram lancu nr.28.