Hotărârea nr. 239/2005

Hotărârea 239/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 859/2004 (executarea lucrărilor de revitalizare a imobilelor situate în centrul civic al municipiului Cluj-Napoca.)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.859/2004 (executarea lucrărilor de revitalizare a imobilelor situate în centrul civic al municipiului Cluj-Napoca )

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.859/2004 (executarea lucrărilor de revitalizare a imobilelor situate în centrul civic al municipiului Cluj-Napoca)- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.29574 din 19.04.2005 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea art. 3 din Hotararea nr.859/2004 (recuperarea de la proprietari a cotei părți indivize aferente lucrărilor de refațadizare în rate lunare în funcție de venitul mediu pe membru de familie);

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 alin.2 lit. “d“ și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se modifică articolul 3 din Hotărârea nr.859/2004 care va avea următorul cuprins:

“Art.3 - Se aprobă recuperarea de la proprietari a cotei părți indivize comune aferente acestor lucrări în rate lunare astfel :

  • •  Până în 120 rate lunare pentru proprietarii de locuințe

  • •  12 rate lunare pentru agenții economici

  • •  60 rate lunare pentru biserici,instituții de învățământ și instituții bugetare cu aplicarea indicelui de inflație,anual.“

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Nr.239 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi).