Hotărârea nr. 238/2005

Hotărârea 238/2005 - Aprobarea modelului de anunt de vânzare, a caietului de sarcini întocmit în baza Legii nr. 550/2002, a cererii de închiriere de înscriere la licitatie si lista de ordine a depunerii ofertelor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind aprobarea modelului de anut de vanzare, a caietului de sarcini intocmit in baza Legii nr.550/2002, a cererii dc inscnere la licitație si lista de ordine a depunerii ofertelor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara. Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea modelului de anunț de vanzare,a caietului de sarcini intocmit in baza Legii nr.550/2002 , a cererii de inscriere la licitație si lista de ordine a depunerii ofertelor -proiect din inițiativa primarului si a consilierilor Alin Tise, Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002 cu privire la aprobarea modelului de anunț de vanzare ,a caietului de sarcini intocmit in baza Legii nr.550/2002, a cererii de inscriere la licitație si a listei de ordine a depunerii ofertelor;

Reținând avizul Comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr.215 a administrației publice

locale,


HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba modelul anunțului de vanzare,a caietului de sarcini intocmit in baza Legii nr.550/2002 , a cererii de inscriere la licitație si a listei de ordine a depunerii ofertelor, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Dr. Laszlo Attila

Ca

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. Mircea Jorj

Nr 238 din 5 aprilie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi).

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

COMISIA PENTRU APLICAREA LEGII NR 550/2002

LICITAȚIE PUBLICA CU STRIGARE

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul in Cluj-Napoca, str.Motilor, nr. 1-3, vinde prin licitație publica cu strigare următoarele spatii comerciale si/sau de prestați servicii situate in

1.Cluj-Napoca, str.

, nr.

, bl.

, etaj

. ap.

2.Cluj-Napoca, str.

, nr.

. bl.

, etaj

, ap.

3.Cluj-Napoca, str.

, nr.

, bl.

, etaj

, ap.

4 Cluj-Napoca, str.

, nr.

, bl.

, etaj

. ap.

5.Cluj-Napoca, str.

, nr.

, bl.

. etaj

, ap.

Licitația publica cu strigare va avea loc la sediul vânzătorului, camera 100, telefon 596030 int.4530 si 4531 in data de_____, incepand cu ora 9. Relații suplimentare, cererea de

inscriere, achiziționarea caietului de sarcini la camera nr. 26, str.Motilor, nr.1-3, Primăria Mun. Cluj-Napoca, orar 9-12, persoana de contact d-nul Daniel CAMPEAN.

Cererea de inscriere, taxa de participare, garanția de participare, impreuna cu documentele necesare in vederea participării la licitația publica cu strigare se vor depune pana in data de________________, la registratura Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, str.Motilor, nr.1-3.

Caietul de sarcini pentru fiecare spațiu in parte se va elibera după depunerea taxei de participare.

Pentru fiecare spațiu in parte, taxa de participare la licitație este de 5.000.000 lei ,care se va achita la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca sau prin virament in contul nr RO26TREZ21621220230XXXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, iar garanția de participare este de 30.000.000 lei si se va achita la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca sau prin virament in contul nr R017TREZ216500XXX006924 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca.

Caietul de sarcini se va elibera după depunerea taxei de participare. Poate participa la licitație orice persoana fizica sau juridica romana ori străină care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii. Nu poate fi comparator o persoana juridica de drept public sau o societate comerciala la care statul roman este acționar majoritar

Documente necesare pentru participarea la licitație:

  • a) pentru societăți comerciale si organizații cooperatiste.

  • 1. copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala;

  • 2. scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca comerciala romana sau străină cu care o banca romana are relații de correspondent;

  • 3. dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent;

  • 4. declarație autentica notariala pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;

  • b) pentru comercianti sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociații familiale: copie de

pe actul de identitate si de pe autorizația de funcționare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, după caz, precurn si de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent.               *

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Primar Emil Boc

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

COMISIA PENTRU APLICAREA LEGII NR.550/2002

CAIET DE SARCINI

LICITAȚIE PUBLICA CU STRIGARE

CAP. I . DATE GENERALE

Licitația publica cu strigare se desfasoara in conformitate cu dipozitiile Legii nr.550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestări servicii aflate in administrarea consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimonial regiilor autonome de interes local, si a Hotărârii Guvernului nr.1.341/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.550/2002.

Licitația publica cu ștrlgare va avea loc la sediul vânzătorului din Cluj-Napoca, str.Moților, nr.1-3, camera 100, telefon 0264/596030 int.4530 si 4531, in data de ____________, începând cu ora 9.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul in Cluj-Napoca, str.Moților, nr.1-3, vinde prin licitație publica cu strigare spațiul commercial si/sau de prestați servicii situat in Cluj-Napoca, str._____________________________, nr.________,

bl._______, etaj_________, ap.

Spațiul se individualizează astfel :

suprafața utila este de

suprafața desfasurata este de

cota din părțile indivize commune este de______parte;

suprafața terenului aferent este de

indiviziune iar suprafața    teren    curte este de

____________________________________mp.

Prețul de pornire la licitația publica cu strigare va fi anuntat la deschiderea licitației de către președintele comisiei, constituita conform Legii nr 550/2002.

CAP. II . CONDIȚII DE PARTICIPARE

Solicitantii vor completa o cerere de înscriere, vor achita taxa de participare sj garanția de participare conform procedurilor de mai jos si a anunțului de vanzare publicat in ziare.

In ordinea înscrierii solicitantii vor primi un număr de participare la licitație.

Cererea de înscriere, taxa de participare, garanția de participare, împreuna cu documentele necesare in vederea participării la licitația publica cu strigare se vor depune pana in data de _____________la registratura primăriei Municipiului

Cluj-Napoca, str.Moților, nr.1-3. Taxa de participare la licitație ce include si costul caietului de sarcini, publicitatea, cheltuieli ocazionate cu organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a spațiului in valoare de 5.000.000 lei, se achita la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca, sau       prin       virament       in       contul       nr

RO26TREZ21621220230XXXXX, pana in data de________.

Garanția de participare la licitație, in valoare de 30.000.000 lei se depune la casieria primăriei Municipiului Cluj-Napoca,    sau prin   virament in    contul    nr

R017TREZ2165006XXX006924, pana in data de________.

Garanția de participare se restituie ofertantilor necastigatori in termen de 10 zile de la data desfășurării licitației, la cererea ofertantilor. Ofertantul declarat câștigător va pierde garanția de participare la licitație daca după declararea lui ca si câștigător renunța sa cunjpfere spațiul sau nu achita prețul de adjudecare integral in termen de 30 de zile de la data procesului verbal de adjudecare. Neplata prețului de adjudecare de către câștigător, in termen de’30 de zile de la data procesului de adjudecare duce la : anularea tuturor formelor de licitație, a procesului verbal de adjudecare, pierderea garanției si pierderea bunului adjudecat, licitația urmând a fi repetata.

CAP. III . PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

Licitația se desfasoara după procedura stabilita de Legea nr.550/2002 si de normele metodologice de aplicare a legii. Licitația are loc la data stabilită în anunțul de vânzare și este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 3 ofertanți.

In cazul in care numărul ofertantilor este mai mic de trei licitația nu este valabila, urmând a se repeta. In caz de repetare licitația este valabila daca se prezintă minim 2 ofertanti. Licitația va fi repetata după publicarea unui nou anunț de vânzare, în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a doua licitații. Licitația se desfășoară in acest caz de repetare după regula licitației competitive sau olandeze, respectiv la un preț în creștere cu pasul de licitație de 5% din prețul de pornire.

în cazul în care e^iâta minim 3 ofertanti care îndeplinesc condițiile legale, dar nu se oferă prețul minim de vânzare, licitația va fi reluată după publicarea unui nou anunț de vânzare, în termen de 5 zile de”la desfășurarea primei licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a doua licitații. In acest caz a doua licitație este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 2 ofertanți iar licitația se desfășoară după regula licitației competitive sau olandeze, respectiv la un preț în cădere, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă, cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din prețul de pornire.

In cazul în care la a doua licitație nu se înregistrează o ofertă de cel puțin 50% din prețul minim de vânzare, comisia de licitație poate solicita participanților formularea de oferte de cumpărare cu plata prețului în rate.

Ofertantul declarat câștigător urmare a desfășurării licitației va achita integral prețul de adjudecare in termen de 30 de z'le de la data procesului verbal de adjudecare intocmit de Comisia de 550/2002, in caz contrar acesta va pierde garanția de participare la licitație iar toate actele de licitație se anuleaza. In aceasta situație licitația se va repeta in condițiile Legii 550/2002.

Cap. IV. DOCUMENTE NECESARE

Poate participa la licitație orice persoana fizica sau juridica romana ori străină c^re are calitatea de comerciant sau prestator de servicii', potrivit legii. Nu poate fi comparator o persoana juridica de drept public sau o societate comerciala la care statul roman este acționar majoritar.

Documente necesare pentru participarea la licitație: a) pentru societăți comerciale si organizații cooperatiste.

  • 1. copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala;

  • 2. scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca comerciala romana sau străină cu care o banca romana are relații de corespondent;

  • 3.  dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent;

  • 4. declarație autentica notariala pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;

b) pentru comercianti sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociații familiale: copie de pe actul de identitate si de pe autorizația de funcționare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum si de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent. , *

Lipsa oricăror documente dintre cele mai sus amintite duce la descalificarea ofertantului respectiv, el nefiind luat in calcul la numărul ofertantilor care participa la”licitație.

Se accepta valabilitatea documentelor prezentate de către ofertantii participanti la prima licitație in caz de repetare sau reluare a licitației.

Pentru ofertantii calificați la prima licitație nu se mai datoreaza taxa si garanția de participare.

Relații suplimentare la camera nr.26, str.Moților, nr.l-3, Primăria Mun. Cluj-Napoca, orele 9-12, telefon 596030 int.4530 si 4531.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Comisia de aplicare a Legii nr.550/2004

Președinte Alin Tișe

CĂTRE,

PRt'! ARIA CLlJ-NAÎ’Oi A

Str. Motiiot. nr. 1-3

■ ; i-.-tc an'in^u’td apărut in publicația.............................................

.......................in data de...........................privind orynni'.'.'-,;;

!:■      :* <:îj strigare. noi........................................... .......................

(denumi it;>. ofertantul ni)

•••-<;!:<<aiattii .ii. cererea (ie înscriere si roate documentele so!i: i>?

:   h>c<d. data si ora indicate de l)-voasfr;> pentru dcsfasnrarca ii Sta:ivi.

r-wMra •> a participa uit reprezentant pe deplin autorizat sa ne rcptvzbtse si ::   <. ?i oiîti'ih* «•i peii'ru firma noastra.

Ofertant.

<

L.S.

(Semnătură autorizata si st. a.oii; }

LISTA DE ORDINE A DEPUNERII OFERTELOR

1 Nr.crt.

Dale de identificare a ofertantului

Telcfon/Fa.x

Data depunerii

Număr talon

participare

Observații

M

1

;

1

i