Hotărârea nr. 237/2005

Hotărârea 237/2005 - Alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Liceului de Informatică „Tiberiu Popovici” pentru participarea la concursul international de informatică „All Star Contest” in S.U.A., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 150. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Liceului de Informatică “Tiberiu Popoviciu”, pentru participarea la concursul internațional de informatică “AII Star Contest” în S.U.A., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 150. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Liceului de Informatică “Tiberiu Popoviciu”, pentru participarea la concursul internațional de informatică “AII Star Contest” în S.U.A., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca- proiect din inițiativa consilierului Ovidiu Laurean Turdean;

Analizând Referatul nr.25316 din 5.04. 2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea 150. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Liceului de Informatică “Tiberiu Popoviciu”, pentru participarea la concursul internațional de informatică “AII Star Contest” în S.U.A., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea 150. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Liceului de Informatică “Tiberiu Popoviciu”, pentru participarea la concursul internațional de informatică “AII Star Contest” în S.U.A., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila

Nr.237 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi)


Contrasemnează: Secretarul municipiului Ji\ Mircea Jorj