Hotărârea nr. 235/2005

Hotărârea 235/2005 - Aprobarea înfiintării unor linii de transport persoane.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării unor linii de transport persoane.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării unor linii de transport persoane - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 22502 din 28 martie 2005 al Biroului Relații Consiliul local prin care se propune aprobarea înființării unor linii de transport peroane: Cluj-Napoca-Beliș și retur, cu posibilitatea prelungirii acesteia până în localitatea Poiana Horea, Cluj-Napoca-Sînpaul și retur, Cluj-Napoca-Mărgău -Ghiurcuța de Sus și retur, cu microbuze;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. i și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - începând cu data de 15 aprilie 2005, Regia Autonomă de Transport Urban Călători Cluj-Napoca va înființa următoarelor linii de transport călători:

  • 1.  Cluj-Napoca - Beliș și retur, cu posibilitatea prelungirii, de două ori pe săptămână, după un program care urmează a fi stabilit, a liniei până în localitatea Poiana Horea;

  • 2.  Cluj-Napoca - Sînpaul și retur;

  • 3. Cluj-Napoca - Mărgau - Ghiurcuța de Sus și retur.

Art. 2 - Transportul călătorilor se va efectua cu microbuzele. R.A.T.U.C. va încheia convenții cu Consiliul local Beliș, Sînpaul și Mărgău-Ghiurcuța de Sus

Art. 3 - Regia Autonomă de Transport Urban Călători Cluj-Napoca va aduce la cunoștința publicului călător, prin intermediul mijloacelor media, programul de funcționare a liniilor nou inființate precum și tarifele ce se vor aplica.

Art. 4 - Liniile de transport vor fi exploatate în baza licențelor emise de Autoritatea Rutieră Română județul Cluj.

Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Transport Urban Călători Cluj-Napoca.

Președinte de ședință,

Dr. LASZI.O Attila


Nr.235 din 5 aprilie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)