Hotărârea nr. 234/2005

Hotărârea 234/2005 - Acordarea gratuitătii transportului urban cu mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenti personali ai acestora pentru luna mai 2005.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea gratuității transportului urban cu mijlocacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora, pentru luna mai 2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban cu mijlocacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora pentru luna mai 2005 - proiect din ințiativa primarului;

Analizând referatul nr. 22.491 din 28.03.2005 al Serviciului Protecție socială prin care se propune mandatarea Primarului pentru luna mai 2005, în vederea aprobării listei beneficiarilor de abonamente gratuite, întocmită de către Serviciul protecție socială;

în temeiul prevederilor Legii nr. 519/2002, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 102/1999, privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 290/609/2003 al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “d” și “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă mandalearea Primarului municipiului Cluj-Napoca în vederea aprobării listei nominale a beneficiarilor de abonamente gratuite pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora, întocmită de către Serviciul protecție socială din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, pentru luna mai 2005.

(2) Actualizarea listei cu beneficiarii prevăzută la alin.(l) se face de către Serviciul Protecție socială, se aprobă de către primar prin dispoziție și va fi anexată acesteia.

Art.2. Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor lunare de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca se face din bugetul local, în baza dispoziției primarului.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică, Serviciul protecție socială și RATUC Cluj-Napoca.

Președinte de ședință, Dr. Laszl’o Attila

Nr. 234 din 5 aprilie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. Mircea Jorj