Hotărârea nr. 233/2005

Hotărârea 233/2005 - Alocarea sumei de 25.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru confectionarea si montarea plăcii de firmă a Institutului de Istorie „George Barit”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 25. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru confecționarea și montarea plăcii de firmă a Institutului de Istorie “George Bariț”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 25. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru confecționarea și montarea plăcii de firmă a Institutului de Istorie “George Bariț”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.72585 din 25.01. 2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 25. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru confecționarea și montarea plăcii de firmă a Institutului de Istorie “George Bariț”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 25. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru confecționarea și montarea plăcii de firmă a Institutului de Istorie “George Bariț”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

«PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dr. Laszlo AttilaNr.233 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,