Hotărârea nr. 232/2005

Hotărârea 232/2005 - Alocarea sumei de 1 miliard lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru execuratea lucrărilor de reparatii la Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj – Clinica de Neurologie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA ,

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1 miliard lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparații la Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj - Clinica de Neurologie

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea 1 miliard lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparații la Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj - Clinica de Neurologie - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 22722 din 29.03.2005al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 1 miliard lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparații la Spitalului Clinic Județean de Urgemță Cluj -Clinica de Neurologie ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 alin. 2 lit “n” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂ Ș T E:

Art.l- Se aprobă alocarea sumei de 1 miliard lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparații la Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj - Clinica de Neurologie.

Art.2-Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dr. Laszlo Attila

Nr.232 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Contrasemnează :

Secretarul municipiului?

Jr.Mircea Jori