Hotărârea nr. 231/2005

Hotărârea 231/2005 - Alocarea sumei de 2.300.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic municipiului Cluj-Napoca pentru achizitionare de aparaturã medicalã.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C LUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.300.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic municipal Cluj-Napoca pentru achiziționare de aparatură medicală

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea a 1.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic municipal Cluj-Napoca str. Tăbăcarilor nr. 11 pentru achiziționarea unui aparat de diagnostic cu ultrasunete - proiect din inițiativa primarului ;

Analizând referatul nr. 22717 din 29.03.2005 al Direcției tehnice, prin care se propune alocarea a 1.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic municipal Cluj-Napoca str. Tăbăcarilor nr. 11 pentru achiziționarea unui aparat de diagnostic cu ultrasunete,

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al 2 lit “d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă alocarea sumei de 2.300.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic municipal Cluj-Napoca pentru achiziționare de aparatură medicală,după cum urmează:

-1.000.000.000 lei-grup electrogen;

-600.000.000 lei - monitor funcții vitale (Sp.02,Ecg.,frecvență cardiacă,TA;Defîbrilator cardiac,cu pacemker extern și Aparat Tiage Meter Plus pentru determinarea de urgență a următoarelor analize în infarctul miocardic acut,tromembolismul pulmonar,insuficiență cardiaca ) ; iar 700.000.000 lei Secției de chirurgie pentru achiziționarea unui aparat de ultrasunete.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de Ședință, Dr. LASZLQ Attila


Nr.231 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)