Hotărârea nr. 230/2005

Hotărârea 230/2005 - Alocarea sumei de 2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic Judetean Cluj – Clinica Chirurgie II pentru executarea lucrărilor de reparatii capitale, recopartimentare si continuarea mansardării.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic Județean Cluj - Clinica Chirurgie II pentru executarea lucrărilor de reparații capitale, recompartimentare și continuarea mansardării.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic județean Cluj - Clinica Chirurgie II pentru executarea lucrărilor de reparații capitale,recompartimentare și continuarea mansardării - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr.22721 din 29.03.2005 al Direcției tehnice, prin care se propune alocarea sumei de 2.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic județean Cluj-Clinica Chirurgie II pentru executarea lucrărilor de reparații capitale, recompartimentare și continuarea mansardării;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al 2 lit “d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aprobă alocarea sumei de 2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic județean Cluj - Clinica Chirurgie II pentru executarea lucrărilor de reparații capitale,recompartimentare și continuarea mansardării .

Art.2-Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de Ședință,

Dr.LASZLQ Attila

Nr.230 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Contrasninează:

Secretarul municipiului

Jr.M i rceaJORJ'