Hotărârea nr. 23/2005

Hotărârea 23/2005 - Aprobarea preturilor practicate de către RADP Cluj-Napoca la refaceri tramă stradală în urma spargerii la retele subterane.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

FIOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor practicate de către RADP Cluj-Napoca la refaceri tramă stradală în urma unor spargeri la rețele subterane.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea pr ețurilor pentru R.A.D.P. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 13/413/03.01.2005 al Direcției economice;

în urma dezbaterilor care au avut loc și

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit "d" si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, începând cu 01.01.2005, prețurile practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru activitatea de refacere tramă stradală în urma unor spargeri la rețele subterane, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

începând cu luna februarie 2005, prețurile vor fi indexate lunar cu rata inflației.

J

Art, 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică și R.A.D.P. Cluj-Napoca.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează: Secretarul municipiului, \r. Mircea Jorj

Nr. 23 din 10 ianuarie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ANEXĂ la Hotărârea nr. 23/2005


CLIJJ-NAPOCA

REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJNAPOCA

Centralizator

cu prețuri unitare la activitatea

refacere străzi, trotuare, spatii verzi afectate de lucrările de intervenții la rețelele de termoficare, alimentare cu gaze naturale, telecomunicații in municipiul Cluj-NapocaPrețuri calculate în decembrie 2004

Nr. crt

Denumirea lucrării

U.M.

Preț unitar (lei/UM) (fara TVA)

1

Refacere carosabil din beton de ciment

1 mp

2.075.993

2

Refacere trotuar din beton de ciment

1 mp

1.440.233

3

Refacere carosabil din beton asfaltic cu suprafața refăcută mai mare de 70 mp

1 mp

1.973.376

4

Refacere trotuar din beton asfaltic cu suprafața refăcută mai mare de 70 mp

1 mp

1.442.907

5

Refacere carosabil din beton asfaltic cu suprafața refăcută mai mica de 70mp

1 mp

2.428.635

6

Refacere trotuar din beton asfaltic cu suprafața refăcută mai mica de 70mp

1 mp

1.960.091

7

Refacere carosabil si trctuar îmbrăcăminte din pavaj, in urma unor spargeri

1 mp

1.328.561

8

Refacere carosabil pe străzi impietruite in urma unor spargeri

1 mp

1.046.937

9

Refacere trotuare impietruite in urma unor spargeri

1 mp

825.133

10

Pozare bordura mare din roci eruptive

- borduri existente

1 ml

351.594

11

Procurare si pozare bordura mare din roci eruptive - borduri noi

1 ml

588.738

12

Pozare bordura mare prefabricata din beton - borduri existente

1 ml

351.594

13

Procurare si pozare bordura mare prefabricate din beton - borduri noi 20X25X40 cm

1 ml

830.834

14

Pozare bordura mica prefabricata din beton -borduri existente

1 ml

179.243

15

Procurare si pozare bordura mica prefabricata din beton - borduri noi 10X15X40 cm

1 ml

292.067

16

Pozare dale prefabricate din beton -dale existente

1 mp

365.920

17

Procurare si pozare dale prefabricate din beton - dale noi de 50X50X10 cm

1 mp

985.608

18

Procurare si pozare bordura, inclinata pt. intrări, prefabricate din beton - borduri noi 20X30X60 cm

1 ml

612.043

19

Desfacere borduri existente - fara transport de la locul de desfacere

1 ml

70.494

20

Ridicat la cota capac si rama cămin de vizitare, existent, in carosabil

1 buc

3.179.936

21

Ridicat la cota capac si rama cămin de vizitare, existent, in trotuar

1 buc

1.794.013

22

Ridicat la cota rama si gratar gura de scurgere existenta

1 buc

1.863.853

23

Ridicat la cota rama si gratar gura de scurgere - nou

1 buc

5.892.932

24

Ridicat la cota capac si rama noua la cămin de vizitare, in carosabil

1 buc

9.224.224

25

Ridicat la cota capac si rama noua la cămin de vizitare, in trotuar

1 buc

4.657.590

26

Refacere carosabil imbracaminte beton asfaltic in urma unor spargeri in condiții atmosferice de imuditate si temperaturi normale

1 mp

1.632.233

27

Refacere trotuar imbracaminte beton asfaltic in urma • unor spargeri in condiții atmosferice de imuditate si temperaturi normale

1 mp

1.143.278

28

Refacere carosabil imbracaminte beton asfaltic in urma unor spargeri in condiții atmosferice de imuditate si temperaturi scăzute

1 mp

2.391.166

29

Refacere trotuar imbracaminte beton asfaltic in urma unor spargeri in condiții atmosferice de imuditate si temperaturi scăzute

1 mp

1.772.230

30

Refacere carosabil din beton de ciment suprastructura

1 mp

1.843.707

31

Refacere trotuar din beton de ciment suprastructura

1 mp

1.267.984