Hotărârea nr. 228/2005

Hotărârea 228/2005 - Alocarea sumei de 500.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparatii la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 500.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparații la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparații la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului ;

Analizând referatul nr. 22723 din 29.03.2005 al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 500.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparații la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca .

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 38 alin.2 lit. "n" si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I - Se aprobă alocarea sumei de 500.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparații la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca .

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de Ședință,

Dr.LASZLO Attila


Nr. 228 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptata cu 24 voturi)