Hotărârea nr. 226/2005

Hotărârea 226/2005 - Alocarea sumei de 1,2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic Judetean Cluj – Clinica Medicală I pentru executarea lucrărilor de recompartimentarea si amenajarea circuitelor functionale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1,2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic Județean Cluj - Clinica Medicală I pentru executarea lucrărilor de recompartimentare și amenajarea circuitelor funcționale

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1,2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic Județean Cluj - Clinica Medicala I pentru executarea lucrărilor de recompartimentare și amenajarea circuitelor funcționale - proiect din inițiativa primarului :

Analizând referatul nr. 22719 din 29.03.2005 al Direcției tehnice, prin care

se propune alocarea sumei de 1,2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic Județean Cluj - Clinica Medicala I pentru executarea lucrărilor de recompartimentare și amenajarea circuitelor funcționale,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 alin. 2 lit “n” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂ Ș T E:

Art. I - Se aprobă alocarea sumei de 1,2 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic Județean Cluj - Clinica Medicala I pentru executarea lucrărilor de recompartimentare și amenajarea circuitelor funcționale.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de Ședință,

Dr. LASZLO Attila

Nr.226 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)