Hotărârea nr. 224/2005

Hotărârea 224/2005 - Alocarea sumei de 4,5 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic Judetean Cluj – clinica Ginecologie I pentru executarea lucrărilor de mansardare acoperis, recompartimentare si amenajare circuite functionale.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-N APOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4,5 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic Județean Cluj - Clinica Ginecologie I pentru executarea lucrărilor de mansardare,reparare acoperiș,recompartimentare și amenajare circuite funcționale

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 4,5 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic județean Cluj - Clinica Ginecologie I pentru executarea lucrărilor de mansardare,reparare acoperiș,recompartimentare și amenajare circuite funcționale - proiect din inițiativa primarului :

Analizând referatul nr.22718 din 29.03.2005 al Direcției tehnice, prin care se propune alocarea sumei de 4,5 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic județean Cluj-Clinica Ginecologie I pentru executarea lucrărilor de mansardare,reparare acoperiș,recompartimentare și amenajare circuite funcționale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al 2 lit “d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă alocarea sumei de 4,5 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic județean Cluj - Clinica Ginecologie I pentru executarea lucrărilor de mansardare, reparare acoperiș, recompartimentare și amenajare circuite funcționale

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de Ședință,

Dr.LASZLD Attila

Contrasmnează:

Nr.224 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

secretarul municipiului

r.Mircea JQRJ--