Hotărârea nr. 221/2005

Hotărârea 221/2005 - Aprobarea utilizării sumei de 22.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, pentru cofinantarea, acoperirea costurilor de deplasare si organizarea de focuri de artificii din cadrul proiectului „Promovarea valorilor culturale si traditionale ale romilor în societatea civilă, proiect cu finantare de la bugetul de stat, bugetul judetean si de Agentia Guvernamentală a Romilor.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării sumei de 22.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, pentru cofinanțarea, acoperirea costurilor de deplasare și organizarea de focuri de artificii din cadrul proiectului, “Promovarea valorilor culturale și tradiționale ale romilor în societatea civilă, proiect cu finanțare de la bugetul de stat, bugetul județean și de la Agenția Guvernamentală a Romilor.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 22.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, pentru cofinanțarea, acoperirea costurilor de deplasare și organizarea de focuri de artificii din cadrul proiectului “Promovarea valorilor culturale și tradiționale ale romilor în societatea civilă” - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr.322 din 06.04.2005 al Direcției învățământ cultură, Biroul integrare europeană, prin care se propune aprobarea utilizării sumei de 22.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, pentru cofinanțarea, acoperirea costurilor de deplasare și organizarea de focuri de artificii din cadrul proiectului, “Promovarea valorilor culturale și tradiționale ale romilor în societatea civilă”, proiect cu finanțare de la bugetul de stat, bugetul județean și de la Agenția Guvernamentală a Romilor.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “d” și “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 22.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, pentru cofinanțarea, acoperirea costurilor de deplasare și organizarea de focuri de artificii din cadrul proiectului, “Promovarea valorilor culturale și tradiționale ale romilor în societatea civilă, proiect cu finanțare de la bugetul de stat, bugetul județean și de la Agenția Guvernamentală a Romilor.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția învățământ-cultură și Biroul mass media, integrare europeană.

Președinte de ședință Dr.Laszlo Attila


Nr. 221 din 5 aprilie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Contrasemnează: