Hotărârea nr. 220/2005

Hotărârea 220/2005 - Alocarea sumei de 137.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Inspectoratului Scolar Judetean Cluj, pentru organizarea Decadei fizicii clujene, cu ocazia Anului mondial al fizicii – 2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 137. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Inspectoratului Școlar Județean Cluj, pentru organizarea Decadei fizicii clujene, cu ocazia Anului mondial al fizicii -2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 137. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Inspectoratului Școlar Județean Cluj, pentru organizarea Decadei fizicii clujene, cu ocazia Anului mondial al fizicii -2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.21761 din 23.03. 2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 137. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Inspectoratului Școlar Județean Cluj, pentru organizarea Decadei fizicii clujene, cu ocazia Anului mondial al fizicii -2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. °d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 137. 000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru organizarea Decadei fizicii clujene, cu ocazia Anului mondial al fizicii -2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.220 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi)