Hotărârea nr. 22/2005

Hotărârea 22/2005 - Transferul din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului si Clujului a unor părti din imobile situate în Cluj-Napoca, piata Avram Iancu nr. 2 – str. Baba Novac nr. 15, str. Traian Mosoiu nr. 43 si Iasilor nr. 14.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

Privind transferul din proprietatea privată a Statului Român

în proprietatea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului,Feleacului și Clujului a unor părți din imobilele situate în Cluj-Napoca, piața Avram Iancu nr.2-str.Baba Novac nr.15, str.Traian Moșoiu nr.43 și str.Iașilor nr.14

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea unor părți din imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, piața Avram Iancu nr.2-str.Baba Novac nr.15, str.Traian Moșoiu nr.43 și str.Iașilor nr.14, din proprietatea privată a statului în proprietatea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr.69777/452/22.10.2004 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune transmiterea dreptului de proprietate al statului asupra unor părți din aceste imobile înfavoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, în conformitate cu Deciziile nr.306,307,308/24.05.2004 emise de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea privată a statului și regimul juridic al acesteia, ale O.U.G.nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată și modificată prin Legea nr.501/2002 și ale Deciziilor nr.306,307,308/24.05.2004 emise de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al. 2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea din proprietatea privată a statului și folosința Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului:

  • - Apartamentele nr.1,5,8,9 corp A, identificate prin nr.top.49/1/1/1,V,VIII,IX înscrise în C.F.ind.nr. 144760,144762,144765,144766 și ap.nr. 10,11 corp C, identificate prin nr.top.49/l/3/X,XI, înscrise în C.F.ind.144771 din imobilul situat în piața Avram Iancu nr.2-str.Baba Novac nr.15, cu părțile indivize comune înscrise în C.F.col.nr.144759,144770 și cota aferentă de 36/69 parte din terenul curții, identificat prin nr.top.49/2 înscris în C.F.nr.l 21005, în conformitate cu Decizia nr.306/24.05.2004 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

  • - Apartamentele nr.l,2,3,4,6,8,10,11,12,identificate prin nr.top.3728/l/I,II,III,IV,VI,VIII,X,XI, XII, înscrise în C.F.ind.nr. 125646, din imobilul situat pe str.Traian Moșoiu nr.43, cu părțile indivize comune înscrise în C.F.col.nr. 125645 și cota aferentă de 1004/1307 parte din terenul curții, identificat prin nr.top.3728/2 înscris în C.F.nr.24371, în conformitate cu Decizia nr.307/24.05.2004 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

-2 -

Apartamentele nr.1,3,5,6,7,8,9, identificate prin nr.top.742/1/1,III,V,VI,VII,VIII,IX, înscrise în C.F.ind.nr. 124577 din imobilul situat pe str.Iașilor nr.14, cu părțile indivize comune înscrise în C.F.col.nr. 124576 și cota aferentă de 390/506 parte din terenul curții, identificat prin nr.top.742/2 înscris în C.F.nr.23522, în conformitate cu Decizia nr.308/24.05.2004 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

Art.2. Restituirea în natură a imobilelor menționate se va face în starea în care se află la data întocmirii protocolului de predare-primire, care se va încheia în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.94/2000, aprobată și modificată prin Legea nr.501/2002, între deținătorul actual al imobilului. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin primar și secretar și Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului, în temeiul documentației care a stat la baza întabulării imobilelor în Cartea Funciară.

Nu fac obiectul retrocedării apartamentele vândute și cota parte aferentă din terenul curții.

Art.3. In protocol se va menționa obligația noului proprietar de a respecta prevedrile deciziilor de restituire privind protecția chiriașilor.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat, Direcția economică și Serviciul juridic contencios.