Hotărârea nr. 218/2005

Hotărârea 218/2005 - Alocarea sumei de 800.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005, Parteneriatului Antidrog Cluj, în vederea sustinerii campaniei locale antidrog, în perioada ianuarie-decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 800.000.000 de lei de Ia bugetul local pe anul 2005, Partencriatului Antidrog Cluj, în vederea susținerii campaniei locale antidrog, în perioada ianuarie-dccembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 800.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005, Parteneriatului Antidrog Cluj, în vederea susținerii campaniei locale antidrog, în perioada ianuarie-decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 6253 din 28.01.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 800.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005, Parteneriatului Antidrog Cluj, în vederea susținerii campaniei locale antidrog, în perioada ianuarie-decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 800.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Parteneriatului Antidrog Cluj, în vederea susținerii campaniei locale antidrog, în perioada ianuarie-decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlb Atila

Nr. 218 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată


cu 24 voturi)


itrasemnează:

Secretarul municipiulu , jrAMircea Jorj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


ANEXA 1 la HCL nr. 218/2005


privind alocarea sumei de 800.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Parteneriatului Antidrog Cluj, în vederea susținerii campaniei locale antidrog, în perioada ianuarie-decembrie

а. c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

 • 1. Serviciul învățământ, cultură -coordonator- 75.000.000 lei;

 • 2. Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Cluj - coordonator-reclamă

premii______________________- 75.000,000 lei;

 • 3. Centrul Județean pentru Conservarea și promovarea Culturii Tradiționale - 50.000.000 lei - spectacol artistic;

 • 4. C.S. Pro Volei Junior________________-  50.000.000 lei - volei școlar;

 • 5. AS SCA „Carbostar"_______________- 50.000.000 lei - volei studenți;

б. Consorțiul Organizațiilor Studențești - 50.000.000 lei - volei, fotbal, tenis;

 • 7. Fundația Sport GENS_______________- 50.000.000 lei- cros, rugby;

 • 8. Fundația PROTIN____________________-  50.000.000 lei- fotbal, carnaval;

 • 9. Liceul „Nicolae Bălccscu"______________- 15.000.000 lei- activități culturale, educative și

sportive - teatru-muzică-volei, handbal, baschet, fotbal;

 • 10. Liceul „George Coșbuc”_____________- 15.000.000 lei - activități culturale, educative și

sportive- teatru-muzică-volei, handbal, baschet, fotbal;

11 .Școala „Ion Agârbiceanu'*_____________- 15.000.000 lei- activități culturale, educative și

sportive-teatru-muzică-volei. handbal, baschet, fotbal;

 • 12, Colegiul Național „George Barițiu" - 15.000.000 lei- activități culturale, educative și sportive- teatru-muzică-volei, handbal, baschet, fotbal;

 • 13. Liceul „Ghcorghe Șincai”____________- 15.000.000 lei- activități culturale, educative și

sportive- teatru-muzică-volei. handbal, baschet, fotbal;

 • 14, Liceul „Avram lancu"________________- 15.000.000 lei- activități culturale, educative și

sportive- teatru-muzică-volei. handbal, baschet, fotbal;

 • 15. Liceul „Bathory Istvan"______________- 15.000.000 lei- activități culturale, educative și

sportive- teatru-muzică-volei, handbal, baschet, fotbal;

lâ.Liceul „Mihai Eminescu"______________- 15.000.000 lei- activități culturale, educative și

sportive- teatru-muzică-volei, handbal, baschet, fotbal;

 • 17. Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania - 15.000.000 lei- activități culturale, educative și sportive- teatru-muzică-volei, handbal, baschet;

 • 18. Grup Școlar Material Rulant „Unirea” - 15.000.000 lei- activități culturale, educative și sportive- teatru-muzică-volei. handbal, baschet, fotbal;

19-Fundația TerrArmonia_____________- 50.000.000 lei - spectacol artistic;

20,Teatrul Imposibil__________________- 50.000.000 lei - teatru;

21 .Clubul de Cicloturism Napoca - 50.000.000 lei- ciclism;