Hotărârea nr. 217/2005

Hotărârea 217/2005 - Alocarea sumei de 94.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei Hans Spalinger pentru chieltuieli de întretinere, cheltuieli cu medicamentele si materiale sanitare, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 94.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Hans Spalinger pentru cheltuieli de întreținere, cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 94.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Hans Spalinger pentru cheltuieli de întreținere, cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 6947 din 01.03.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 94.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Hans Spalinger pentru cheltuieli de întreținere, cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 38 al. 2 lit. *’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 94.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Hans Spalinger pentru cheltuieli de întreținere, cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință,

Dr. Laszlo Attila

Nr. 217 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,