Hotărârea nr. 215/2005

Hotărârea 215/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 579/2004 (alocarea sumei de 3.500.000.000 lei din bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic de Adulti Cluj-Napoca pentru repararea, modernizarea si întretinerea sălilor de operatii la Clinica de Ortopedie si Traumatologie).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 579/2004 (alocarea sumei de 3.500.000.000 lei din bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic de Adulti Cluj-Napoca pentru repararea,modernizarea și întreținerea sălilor de operații la Clinica de Ortopedie și Traumatologie)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 579/2004 -proiect din inițiativa primarului ;

Analizând Referatul nr. 81740 din 27.12.2004 al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea Hotărârii 579/2004 în sensul alocării sumei de 3.500.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, în vederea executării unor lucrări de reparare, modernizare și întreținere a sălilor de operații la Clinica de Ortopedie și Traumatologie;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 alin. 2 lit “n” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea art.l din Hotărârea nr.92/2004 care va avea următorul cuprins :

“Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 3.500.000.000 Iei din bugetul local pe anul 2005, pentru executarea unor lucrări de reparare, modernizare și întreținere a sălilor de operații la Clinica de Ortopedie și Traumatologie.”

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică

Președinte de ședință,

Dr.LASZLO Attila

Nr. 215 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ontrasemnează: Secretarul municipiului, JrXMirec a JOR