Hotărârea nr. 214/2005

Hotărârea 214/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 255/2004 (alocarea sumei de 2.000.000.000 lei din bugetul local pe anul 2005 Spitalului de Boli Infectioase pentru refacerea instalatiei electrice)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 255/2004 (alocarea sumei de 2.000.000.000 lei din bugetul local pe anul 2005 Spitalului de Boli Infecțioase pentru refacerea instalației electrice)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 255/2004 -proiect din inițiativa primarului ;

Analizând Referatul nr. 22726 din 29.03.2005 al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr.255/2004 în sensul alocării sumei de 2.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005, în vederea refacerii instalației electrice la Spitalul de Boli Infecțioase din municipiul Cluj-Napoca ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 alin. 2 lit “n” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRÂ Ș T E:

Art.I - Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr.255/2004 care va avea următorul cuprins :

“Art.I - Se aprobă alocarea sumei de 2.000.000.000 lei din bugetul local pe anul 2005, pentru refacerea instalației electrice la Spitalul de Boli Infecțioase din municipiul Cluj-Napoca.”

Art.II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de Ședință,

Dr.LASZLO Âttila

Nr. 214 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


ontrasemneazâ :cretarul municipiului,

Jr.Mircea J