Hotărârea nr. 209/2005

Hotărârea 209/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 598/2004.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr. 598/2004

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca întrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 598/2004 -proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Alin Tise , Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002, prin care se propune extinderea competentei comisiei constuita in baza Legii nr. 550/2002.

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.I.-Se modifica Hotararea nr. 598/2004, prin introducerea art.3 care va avea următorul conținut

“Art.3 Se extinde competenta comisiei constituite in conformitate cu Legea 550/2002,cu privire la spatiile comerciale sau prestări servicii deținute de beneficiarii Legii nr.341/2004, condițiile de vanzare aplicabile fiind cele din Legea nr.341/2004”.

ART. II- Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Comisia de vanzare a spatiilor in baza Legii nr.550/2002.

Nr.2O9 din 5 aprile 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi)