Hotărârea nr. 208/2005

Hotărârea 208/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 142/2005.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr. 142/2005

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca,intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 142/2005 - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor. Alin Tise, Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.I.-Se modifica art.l punctul 20 din Hotararea nr. 142/2005 astfel: “ S C. CAFINO CAFEA DULCIURI SRL. reprezentata prin Miclea Maria , prețul conform raportului de evaluare este de 6.579.400.000 lei , prețul final de vanzare este 7.000.000.0000 lei + TVA care se va achita integral la data semnării contractului. Spațiul este situat in Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr.8, suprafața utila de 197,10 mp., suprafața desfasurata 267,45 mp. si teren in cota indiviza de 145 mp. “

ART.II.-Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

Președinte de ședința, Dr. Laszld Attila

N

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,


ircea Jori


Jr?M

Nr.2O8 din 5 aprilie 2005 (Hotarea a fost adoptata cu 24 voturi)