Hotărârea nr. 205/2005

Hotărârea 205/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 529/2000 (modificare beneficiar concesiune).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 529/2000 (modificare beneficiar concesiune).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.529/2000 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 80998 din 07.12,2004 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr.529/2000, în sensul modificării beneficiarului concesiunii terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Iosif Vulcan nr. 13A, din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj în Turda Iosif și Turda Emilia;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, ale Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”h“ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 529/2000, în sensul modificării beneficiarului concesiunii terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Iosif Vulcan nr. 13A, din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj în Turda Iosif și Turda Emilia.

Art.II. Taxa de concesiune se stabilește la suma de 80 EURO/'mp.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția fondului imobiliar de stat.

Președinte de ședință, Dr.Laszlo Attila


Nr. 205 din 5 aprilie 2005 (I Iotărârea a fost adoptată cu 23 voturi).