Hotărârea nr. 203/2005

Hotărârea 203/2005 - Revocarea Hotărârii nr. 11/1999 si mandatarea Executivului Primăriei Municipiului Cluj-Napoca pentru începerea procedurii de reziliere a contractului de concesionare cu Societatea pentru Dezvoltarea Constructiei de Locuinte CASAROM Cluj-Napoca SA.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii nr. 11/1999 și mandatarea Executivului Primăriei municipiului Cluj-Napoca pentru începerea procedurii de reziliere a contractului de concesionare cu Societatea pentru Dezvoltarea Construcției de Locuințe CASAROM

CLUJ-NAPOCA SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.l 1/1999 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 20605 din 22.03.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea art.3 al Hotărârii nr. 1 1/1999;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998; în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”f‘ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se revocă Hotărârea nr. 1 1/1999, cu modificările ulterioare.

Se mandatează Executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca pentru începerea procedurii de reziliere a contractului de concesionare cu Societatea pentru Dezvoltarea Construcției de Locuințe CASAROM CLUJ-NAPOCA SA.

,                                             J

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Președinte de ședință,

Dr.Laszlo Attila

Nr. 203 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi).