Hotărârea nr. 202/2005

Hotărârea 202/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 197/2000 (modificare beneficiar contract de concesiune).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 197/2000. (modificare beneficiar contract de concesiune).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 197/2000 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 10408 din 15.02.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 197/2000, în sensul modificării beneficiarului concesiunii;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998; Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”f‘ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l al Hotărârii nr. 197/2000, în sensul modificării beneficiarului concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mărăști nr.3, nr.topo.23708/2/LXV, din SC”Transnordic Service” SRL în S.C.”Rosoos Frigotehnic” SRL.

Art.TI. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință,

Dr.Laszlo Attila


Nr. 202 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi).

lOntrasemnează:


Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

jr\Mircea Jorj ---