Hotărârea nr. 201/2005

Hotărârea 201/2005 - Concesionarea, prin încredintare directă, a terenului situat în municipiului Cluj-Napoca, str. Bucium f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Bucium f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.436/2003 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 9850 din 11.02.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Bucium f.n.;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, ale Legii nr.219/1998 și ale Hotărârii nr.853/2004;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”f‘ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 250 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Bucium f.n., în favoarea SC “AMY CLUB “ SRL. Pe cota de 60% din terenul concesionat se va amenaja un spațiu așteptare călători, iar diferența de 40% va fi destinată spațiilor comerciale.

Art.2. Durata concesiunii este de 25 ani, iar taxa de concesiune se stabilește la suma de 40 EURO/mp.

Art.IL Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, Dr.Laszl'o Attila


Nr. 201 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi).


ntrasemnează:

Secrcțtarul municipiului, jițMircea Joij