Hotărârea nr. 20/2005

Hotărârea 20/2005 - Punerea în executare a titlurilor executorii – sentinta civilă nr. 2720/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca si Decizia Civilă nr. 1913/A/2004 a Curtii de Apel Cluj.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind punerea in executare a titlurilor executorii - sentința civila nr.2720/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca si Decizia civila nr. 1913/A/2004 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara;

Examinând proiectul de hotarare privind punerea in executare a titlurilor executorii - sentința civila nr.2720/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca si Decizia civila nr. 1913/A/2004 a Curții de Apel Cluj - proiect din inițiativa primarului ;

Analizând referatul nr. 32699/303/15.12.2004 al Serviciului juridic-contencios, prin care se propune plata către creditorii Dan Florian si Dan Carmen Eva, in suma de 1.157.877.667 lei, reprezentând debit, penalitati si cheltuieli de judecata;

Reținând prevederile art. 49 din Legea nr. 10/2001, dispozițiile O.G. nr.22 din 30 ianuarie 2002, aprobata prin Legea nr.288/2002 si dispozițiile Codului de procedura civila, cartea V, despre executarea silita;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba plata sumei de 1.157.877.667 lei, reprezentând debit, actualizare si cheltuieli de judecata, creditorilor Dan Florian si Dan Carmen Eva in baza titlurilor executorii - sentința civila nr.2720/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca si Decizia civila nr. 1913/A/2004 a Curții de Apel Cluj.

Art.2 Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Direcția economica si Serviciul juridic-contencios.

, președinte de ședința, Dr.Laszlo Attila

Nr.20 din 10 ianuarie 2005 (Flotararea a fost adoptata

cu 27 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \r.Mirce^