Hotărârea nr. 197/2005

Hotărârea 197/2005 - Transcrierea contractului de închiriere pentru închiriere pentru spatiu situat în munciipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 30.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTARARE

privind transcrierea contractului de închiriere pentru spațiul situat in municipiul Cluj-Napoca,str. Moților nr.30

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind transcrierea unui contract de închiriere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Ștefan Dimitriu, Palfi Carol, Mircea Petric, Horea Florea si Florin Stamatian;

Analizând Referatul nr.646 din 28.03.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune transcrierea contractului de închiriere nr.2504/2004, pentru spațiul cu alta destinație, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr.30 de pe P.U.N.R pe Partidul Democrat, Filiala Cluj;

Reținând avizul Comisiei mixte si al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al. 2 lit.”f” si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice

locale,


HOTĂRĂȘTE:

ART.l- Se aproba transcrierea contractului de închiriere nr. 2504/2004 pentru spațiul situat in Cluj-Napoca, str. Moților nr.30 de pe P.U.N.R. pe Partidul Democrat, Filiala Cluj;

ART.2- Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA. Dr. Laszlo Ăttila


:cretarul municipiului, kMircea Jori

Nr. 197 din 5 aprilie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi).