Hotărârea nr. 195/2005

Hotărârea 195/2005 - Transcrierea contractului de închiriere nr. 2062/26.05.2000 privind spatiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C.Brătianu nr. 27.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transcrierea contractului de închiriere nr.2062/26.05.2000 privind spațiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str.l.C.Bratianu nr.27.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transcrierea contractului de inchiriere nr.2062/26.05.2000 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Ștefan Dimitriu, Palfi Carol, Mircea Petric, Horea Florea si Florin Stamatian;

Analizând referatul nr.638 din 28.03.2005, al Direcției Fondului imobiliar de stat, prin care se propune transcrierea contractului de inchiriere nr.2062/26.05.2000, a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str.l.C.Bratianu nr.27, în suprafață de 29,24 mp. de pe MLADIN CONSTANTIN pe SC POTIRUL DE ARGINT SRL;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “f” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOT.ĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă transcrierea contractului dc inchiriere nr.2062/26.05.2000, de pe MLADIN CONSTANTIN pe SC POTIRUL DE ARGINT SRL, privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str.l.C.Bratianu nr.27, în suprafață de 29,24mp.

ART. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

PREȘEDINTE lj>E ȘEDINȚĂ, Dr. LaszlgLAftila

Nr.195 din 5 aprilie 2005 ( Hotararea a fost adoptata


cu 23 voturi)