Hotărârea nr. 193/2005

Hotărârea 193/2005 - Prelungirea contractului de asociere pentru spatiul situat în municipiul Cluj-Napoca nr. 27.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea contractului de asociere pentru spațiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27.

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului si a următorilor consilieri: Ștefan Dimitriu, Florin Stamatian, Horea Florea, Palfi Carol si Mircea Petric;

Analizând Referatul nr. 640 din 28.03.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 95/24.04.2000 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, Cooperativei Foto Optica;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit ”x” si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 95/24.04.2000 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in municipiul Cluj-Napoca str. Napoca nr. 27, Cooperativei Foto Optica, pentru o cota de asociere lunara de 23.000.000 lei (2300 lei), indexabila cu rata inflației.

ART.2 - Durata asocierii este pana la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de 2 ani, incepand cu data de 30.03.2005 pana la data de 30.03.2007. Contractul inceteaza de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

ARTA - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Nr.193 din 5 aprilie 2005

(Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi).