Hotărârea nr. 191/2005

Hotărârea 191/2005 - Asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Legume Fructe SA, pentru spatiul situat în municipiul Cluj-Napoca , str. Napoca nr. 19-21.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. LEGUME FRUCTE S.A. pentru spațiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 19-21

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca întrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului local cu S.C. LEGUME FRUCTE S.A. - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Horea Florea,Florin Stamatian, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol si Petric Mircea;

Analizând Referatul nr.643 din data de 28.03.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. LEGUME FRUCTE S.A. pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca str. Napoca nr.19-21, in suprafața de 42,22 mp.;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2. Iit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. LEGUME FRUCTE S.A. pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr.19-21, in suprafața de 42,22 mp., cu destinația de magazin legume fructe , in următoarele condiții:

S.C. LEGUME FRUCTE S.A. se obliga :

  • a) sa achite cota de asociere de 26.000.000 (2.600 leu greu) lei/luna, indexabila cu rata inflației;

  • b) sa amenajeze si sa execute lucrări de reparații in spațiul mai sus menționat, sa faca amenajările interioare si sa achite cheltuielile aferente spațiului.

ART.2 - Durata asocierii este pana la soluționarea revendicării imobilului, sau pana la vanzarea spațiului in baza Legii nr.550/2002, dar nu mai mult de 2 ani.Contractul inceteaza de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Dr. LaszICkAttila

Contrasemnează:

Secretarul municipiuli

ul municipiului, ircea JoqNr. 191 din 5 aprilie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi)