Hotărârea nr. 19/2005

Hotărârea 19/2005 - Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2005.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005-proicct din inițiativa primarului:

Analizând referatul nr. 103 din 03 ianuarie 2005 al Direcției economice, prin care sc propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005;

Reținând prevederile Ordonanței de urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale și ale Legii nr.51 1/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.d și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Sc aprobă bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 în sumă de 3.963.037.438 mii Ici cuprinzând :

  • - bugetul local - 3.491.174.795 mii lei

  • - bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local - 74.730.795 mii Ici

  • - bugetul împrumuturilor interne - 217.250.000 mii lei

  • - bugetul fondurilor externe ncrambursabilc - 121.930.788 mii lei

  • - veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local - 57.951.060 mii lei Art.2. La capitolul 51.02 “ Autorități publice ” suma de 220.000.000 mii lei,

reprezentând alocări de sume, se repartizează astfel:

  • - învățământ, cultură - 15.000.000 mii lei

  • - culte - 15.000.000 mii lei

  • - sănătate - 35.000.000 mii lei

  • - sport - 45.000.000 mii lei

  • - alte sume ce se vor aloca prin LICL inclusiv restanțele pe anul 2004 pentru care au fost depuse documente justificative - 1 10.000.000 mii lei

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

• ^REȘEDINȚE,

Dr. L^țyAttilă

Ui i          // 7)


/ l___r___.

f .   /                 M ...

f sl

■ (y

Contrasemnează:


Nr.19 din 10 ianuarie 2005


( Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)


JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 19/2005


1

4

4

1


BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2005

- mii lei -

Denumire indicatori

cod

rând

Bugetul local

Bugetul institutiil publice finanțate din venituri propi si subvenții din buget local

Bug instituții publ finanțat integral din venituri prop

Bugetul împrumuturilor externe si interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Veniturile si cheltuielile evidențiate în afara bugetului local

Total

Transferuri între bugete (se scad)

T otal buget general

A

0

1

2

3

4

5

6

7=112+3+4+5+6

8

9=7-8

VENITURI - TOTAL (rd. 02+16+.....22

1

3,491,174,795

74,730,795

0

217,250,000

121,930,788

57,951,060

3,963,037,438

3.500,000

3,959,537,438

VENITURI CURENTE (rd.03+ 15)

2

1,817,595,238

71,230,795

0

217,250,000

121,930,788

57,951,060

2,285,957,881

0

2,285,957,881

VENITURI FISCALE (rd 04+ 11)

3

1,552,388,250

0

0

0

0

0

1,552,388,250

0

1,552,388,250

IMPOZITE DIRECTE (rd.05 la rd.10)

4

1,199,343,612

0

0

0

0

0

1,199,343,612

0

1,199,343,612

IMPOZITUL PE PROFIT

5

762,000

0

762,000

762,000

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

6

866,575,301

0

866,575,301

866,575,301

IMPOZITUL PE VENIT

0

0

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULAȚIE

7

197,539,283

c

197,539,283

197,539,283

TAXA PE TEREN

8

300,000

0

300,000

300,000

IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TERENURI

9

106,377,317

0

106,377,317

106,377,317

DE LA PERSOANE JURIDICE

0

0

ALTE IMPOZITE DIRECTE

10

27,789,711

0

27,789,711

27,789,711

IMPOZITE INDIRECTE (rd.12 la rd.14)

11

353,044,638

0

0

0

0

0

353,044,638

0

353,044,638

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

12

1,000,000

0

1,000,000

1,000,000

SUME DEFALCATE DIN T V A

13

771,233,931

0

771,233,931

771,233,931

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

14

352,044,638

0

352,044,638

352,044,638

VENITURI NEFISCALE

15

265,206,988

71,230,795

217,250,000

121,930,788

57,951,060

733,569,631

733,569,631

VENITURI DIN CAPITAL

16

901,545,626

0

901,545,626

901,545,626

SUBVENȚII PRIMITE DE LA BUGET DE STAI

17

600,000

0

600,000

600,000

SUBVENȚII DE LA ALTE BUGETE

18

0

0

0

0

SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

19

0

3,500,000

3,500,000

3,500,000

0

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI

20

200,000

0

-

o O

200,000

200,000

INCASARI DIN RAMBURSAREA

21

0

0

0

0

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

0

0

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

22

0

0

0

0

A

0

1

2

o

3

4

5

6

7=1+2+3+4+5+6

8

9=7-8

CHELTUIELI T 0 T A L E (rd.24+30.. .33

23

3,491,174,795

74,730,795

0

217,250,000

121,930,788

57,951,060

3,963,037,438

3,500,000

3,959,537,438

CHELTUIELI CURENTE (rd 25+26+ 29)

24

2,745,608,835

71,624,795

0

0

32,318,168

7,700,000

2,857,251,798

3,500,000

2,853,751,798

CHELTUIELI DE PERSONAL

25

864,395,945

13,070,019

12,094,468

889,560,432

889,560,432

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

26

1,542,344,374

58,554,776

20,223,700

7,700,000

1,628,822,850

1,628,822,850

SUBVENȚII

27

327,085,000

327,085,000

3,500,000

323,585,000

TRANSFERURI

28

11,783,516

11,783,516

11,783,516

DOBÂNZI

29

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

30

667,475,960

3,106,000

217,250,000

89,612,620

50,251,060

1,027,695,640

1,027,695,640

ÎMPRUMUTURI ACORDATE

31

0

0

0

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE

32

53,500,000

53,500,000

53,500,000

DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE

0

0

REZERVE

33

1,000,000

1,000,000

1,000,000

EXCEDENT/DEFICIT(rd.01-rd 23)

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DIRECTOR ECONOMIC,

OLIMPIA MOIGRADA^A


ȘEF SERVICIU,

MANUELACÎMPEAN


JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA


Anexa nr.2 la Hotărâre nr.19/2005


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2005

cod rând

cod ndicatoi

PROGRAM

2005

VENITURI - TOTAL (rd. 2+55+ 68+71+88+890)

1

0001

3,491,174,795

VENITURI - PROPRII TOTAL (rd. 3+ 56+64+66+57)

2

4802

2,677,900,667

I. VENITURI CURENTE (rd.4+ 33)

3

0002

951,019,937

A. VENITURI FISCALE (rd. 5+ 25)

4

0003

685,812,949

A1. IMPOZITE DIRECTE (rd.5+ 7+ 17 + 18 + 21)

5

0004

332,768,311

IMPOZITUL PE PROFIT

6

0102

762,000

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULAȚIE (rd. 8 ia rd. 16)

7

0302

197,539,283

Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor,meseriașilor si ale altor persoane fizice

independente si asociații familiale

8

030201

_

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice

9

030202

123,970,609

Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice

10

030203

23,872,058

Impozitul pe venit.din inchirieri, subinchirieri, locații de gestiune si arendări

11

030204

0

Impozitul pe veniturile obținute din drepturi de autor si ceie cuvenite inventatorilor

si inovatorilor

12

030205

0

Impozitul pe veniturile obținute din premii si câștiguri in bani sau in natura

13

030207

0

Impozitul pe venitul persoanelor fizice nesalariate

14

030208

0

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

15

030209

32,369,645

Alte impozite si taxe de la populație

16

030230

17,326,971

TAXA PE TEREN

17

0402

300,000

IMPOZITUL PE CLADiRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.19+20)

18

0502

106,377,317

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice

19

050201

92,539,655

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

20

050202

13,837,662

ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd.22 la rd.24)

21

0802

27,789,711
cod rând

cod ndicatoi

PROGRAM

2005

Taxa asupra mijl.de transport deținute de persoane juridice

22

080205

18,189,711

Impozitul pe terenul agricol

23

080206

1,000,000

Alte incasari din impozite directe

24

080230

8,600,000

A2. IMPOZITE INDIRECTE (rd.26+rd.27)

25

1300

353.044,638

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

26

1502

1,000,000

ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd.28 la rd.32)

27

1702

352,044,638

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

28

170203

36,544,638

Taxe judiciare de timbru

29

170210

55,000,000

Taxe de timbru pentru activitatea notariala

30

170212

250,000,000

Taxe extrajudiciare de timbru

31

170213

2,000,000

Alte incasari din impozite indirecte

32

170230

8,500,000

B. VENITURI NEFISCALE (rd.34+rd.35+rd.45)

33

2000

265,206,988

VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME

34

2002

1,260,000

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (rd. 36 la rd.44)

35

2102

51,080,000

Alte venituri privind circulația pe drumurile publice

36

210206

36,000,000

Venituri din incasarea lucrărilor de combatere a dăunătorilor si bolilor in sectorul

vegetal de la centrele locale pentru protecția plantelor

37

210207

0

Veniturile punctelor de insamintari artificiale

38

210208

0

Veniturile circumscripțiilor sanitar-veterinare

39

210209

0

Contribuția lunara a părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor

40

210211

1,000,000

in crese

Varsaminte din disponibilitățile instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

41

210212

0

Contribuții datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor socia

42

210214

600,000

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

43

210215

0

Alte venituri de la instituțiile publice

44

210230

13,480,000

DIVERSE VENITURI (rd. 46 la rd. 55)

45

2202

212,866,988

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

46

220202

200,000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

47

220203

30,500,000

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara locala a anilor precedenti

48

220205

10,000,000

T-age 2

cod rând

cod indicatoi

PROGRAM

2005

Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăților comerciale sau companiilor

naționale la care statul este acționar majoritar precum si regiilor autonome

49

220206

0

Venituri din concesiuni si închirieri

50

220207

162,156,988

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite

51

220208

10,000

si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii

52

220212

0

Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor CAP-uri

53

220217

0

Venituri din divinde

54

220219

0

Incasari din alte surse

55

220230

10,000,000

II. VENITURI DiN CAPITAL (rd. 57)

56

3000

901,545,626

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (rd.58 la rd.61)

57

3002

901,545,626

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

58

300201

300,000

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

59

300203

600,000

Venituri din privatizare

60

300204

7,000,000

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținînd domeniului privat

61

300210

893,645,626

III.PRELEVĂRI DiN BUGETUL DE STAT( rd.63+67+68)

62

3100

1,637,809,232

COTE Șl SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (64 la rd.66)

63

3102

866,575,301

Cote defalcate din impozitul pe venit

64

310201

792,086,877

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

65

310202

41,240,197

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

66

310203

33,248,227

IV. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

67

3202

0

V. SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ( rd.69+rd.7O)

68

3302

771,233,931

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituțiile de învățămînt

preuniversitar de stat.creșe și centre județene și locale de consultanță agricolă

69

330201

698,655,355

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea

energiei termice

70

330202

72,578,576

VI. SUBVENȚII ( rd.72+rd.85 )

71

3700

600,000

SUBVENȚII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT (rd.73 la rd.84)

72

3702

0

Subvenții primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice --::----------------------------------Paae-3----------------

73

370202

0cod rând

cod ndicatoi

PROGRAM

2005

si electrice de termoficare

Subvenții primite de bugetele locale pentru investiții finanțate parțial

din imprumuturi externe

74

370203

0

Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea studiilor de fezabilitate aferente

proiectelor SAPARD

75

370205

Subvenții primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic

76

370207

0

Subvenții primite de bugetele locale pentru drumuri județene, comunale și pentru străzile

care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe

noi în localități rurale și urbane

77

370208

Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor

cu handicap

78

370209

0

Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea elaborării si/sau actualizării planurilor

urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

79

370211

0

Subvenții primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

80

370212

0

Subvenții primite de bugetele locale din Fondul de intervenție

81

370213

0

Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea Programului de pietruire

a drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor

82

370214

0

Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea

riscului sismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

83

370215

0

Subvenții primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru imobiliar

84

370516

0

Subvenții primite de la alte bugete (rd.86+rd.87)

85

3902

600.000

Subvenții primite de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea

programelor pentru ocuparea temporara a forței de munca

86

390202

600,000

Subvenții primite de la alte bugete pentru susținerea sistemului de

protecție a drepturilor copilului

87

390204

0

DONAȚII Șl SPONSORIZĂRI(rd.88)

88

4002

200,000

Donații și sponsorizări

89

400201

200,000

VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE (rd.91)

90

4200

0

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE f rc|. 92+ rd.93)

91

4202

0

cod rând

cod ndicatoi

PROGRAM

2005

Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor

instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate

integral din venituri poprii

92

420213

Incasari din rambursarea microcrediteior, acordate de agențiile

guvernamentale si administrate prin agenții de credit

93

420217

IX ÎMPRUMUTURI (rd.95)

94

ÎMPRUMUTURI TEMPORARE(rd.96)

95

4502

împrumuturi temporare din trezoreria statului

96

450202

SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR

TEMPORARE DE CASĂ

97

4602

CHELTUIELI TOTALE

98

5002

3,491,174,795

1. SERVICII PUBLICE GENERALE -TOTAL

99

484,029,024

AUTORITATI PUBLICE

100

5102

484,029,024

CHELTUIELI DE PERSONAL

101

02

113,600,000

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

102

20

345,429,024

SUBVENȚII

103

34

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

104

72

25,000,000

2. INVATAMANT

105

5702

1,005,291,335

CHELTUIELI DE PERSONAL

106

02

685,295,495

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

107

20

300,599,500

TRANSFERURI

108

38

3,599,340

CHELTUIELI DE CAPITAL

109

72

15,797,000

3. SANATATE

110

5802

37,260,000

CHELTUIELI DE PERSONAL

111

02

12,840,000

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

112

20

22,320,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

113

72

2,100,000

Din total capitol:

Spitale

114

580203

6,460,000

Crese

115

580205

22,600,000

PyytJ-&
cod rând

cod ridicatoi

PROGRAM

2005

Alte instituții si acțiuni sanitare

116

580250

8,200,000

4. CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA

SPORTIVA SI DE TINERET

117

5902

8,700,000

CHELTUIELI DE PERSONAL

118

02

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

119

20

SUBVENȚII

120

34

3,500,000

CHELTUIEI DE CAPITAL

121

72

5,200,000

Din total capitol:

Case de cultura

122

590207

3,500,000

Alte instituții si acțiuni privind cultura, religia si activ.sportiva si de tineret

123

590250

5,200,000

5. ASISTENTA SOCIALA, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAȚII

124

6002

118,119,976

CHELTUIELI DE PERSONAL

125

02

52,160,450

CHELTUELI MATERIALE SI SERVICII

126

20

54,165,350,

SUBVENȚII

127

34

2,500,000

TRANSFERURI din care:

128

38

8,184,176

Transferuri neconsolidabile din care:

129

40

8,184,176

Ajutoare sociale

130

4008

5,300,000

Alte ajutoare,alocații si indemnizații

131

4009

2,500,000

Alte transferuri

4080

384,176

CHELTUIELI DE CAPITAL

132

72

1,110,000

Din total capitol:

Centre de ingrijire si asistenta

133

600202

Centre -pilot de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap

134

600203

2,680,800

Cantine de ajutor social

135

600207

53,110,000

Ajutor social

136

600209

5,300,000

Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav

137

600247

48,145,000

Alte acțiuni privind asist.sociala, alocații, pensii, ajutoare si indemnizații

138

600250

8,884,176

6. SERVICII SI DEZV.PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

139

6300

768,178,960

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINȚE

140

6302

768,178,960

JVD.

Page 6


cod rând

cod ndicatoi

PROGRAM

2005

CHELTUIELI DE PERSONAL

141

02

0

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

142

20

230,520,000

SUBVENȚII

143

34

196,085,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 316)

144

72

216,725,000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital majoritar de stat

145

73

124,848,960

Din total capitol:

Iluminat

146

630203

60,500,000

întreținere grădini publice, parcuri zone verzi,baze sportive si de agrement

147

630205

75,770,000

Locuințe

148

630208

Rețele, centrale si puncte termice

149

630210

196,085,000

Alte acțiuni privind dezvoltarea publica si locuințe

150

630250

94,250,000

7. MEDIU SI APE

151

6402

164,700,000

CHELTUIELI DE PERSONAL

152

02

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

153

20

135,400,000

SUBVENȚII

154

34

CHELTUIELI DE CAPITAL

155

72

29,300,000

8. TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

156

6802

822,705,000

CHELTUIELI DE PERSONAL

157

02

0

CHELTUIELI MATERIALE Si SERVICII

158

20

452,000,000

SUBVENȚII

159

34

125,000,000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si de tarif

160

3503

CHELTUIELI DE CAPITAL din care:

161

69

245,705,000

Investiții ale instituțiilor publice

162

[72

164,705,000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital majoritar de stat

163

73

81,000,000

Din total capitol:

Transportul in comun

164

680207

206,000,000

Străzi

165

680212

616,705,000

9. ALTE ACȚIUNI

166

4,100,500

ALTE ACȚIUNI -Protecție civila

167

7202

4,100,500

P'jgfcT'7'

cod rând

cod ndicatoi

PROGRAM

2005

CHELTUIELI DE PERSONAL

168

02

500,000

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

169

20

1,910,500

CHELTUIELI DE CAPITAL

170

72

1,690,000

10. FONDURI DE GARANTARE Si REDISTRIBUIRE

171

1,500,000

FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBINZI

SI COMISIOANELOR AFERENTE

172

7602

1,500,000

OPERAȚIUNI FINANCIARE

173

78

1,500,000

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE

174

84

1,500,000

Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente

acestora din fondul de garantare

175

86

1,500,000

Plăti de dobânzi si comisioane din fondul de garantare

176

8602

1,500,000

Din total capitol:

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobânzilor si comisioanelor

aferente contractate garantate de stat

177

760201

1,500,000

Rambursări de credite externe, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe

contractate de stat

178

760202

11. TRANSFERURI

179

12,000,000

TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE

180

8402

12,000,000

Transferuri din bugetul comunei,orașului,municipiului, sau sectorului mun.București

către bugetul consiliului județean pt. susținerea sist.de protecție a copilului

181

3921

12,000,000

12. ÎMPRUMUTURI ACORDATE

182

8600

0

ÎMPRUMUTURI

183

8602

0

13. PLĂTI DE DOBÂNZI SI ALTE CHELTUIELI

184

10,090,000

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI ALTE CHELTUIELI

185

8802

10,090,000

Dobânzi aferente datoriei publice locale

186

50

0

Dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice interne

187

5001

Dobânzi,comisioane și alte costuri aferente datoriei publice externe

188

5002

0

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare, in cond.legii

și de riscul garanțiilor acordate de autoritățile locale,în condițiile le^gii

189

5003

cod rând

cod ndicatoi

PROGRAM

2005

Din total capitol:

Dobânzi,comisioane și alte costuri aferente datoriei publice locale interne aferente

datoriei publice locale interne

190

880201

10,090,000

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titl.de valoare și de riscul garanțiilor

acordate de autoritățile locale în condițiile legii

191

880203

14. RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI

192

9000

53,500,000

RAMBURSĂRI ÎMPRUMUTURI ACORDATE

193

9002

53,500,000

Rambursarea imprumuturilor interne pentru investiții

194

8704

53,500,000

15 FONDURI DE REZERVA

195

1,000,000

FONDURI DE REZERVA

196

9502

1,000,000

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

197

950205

1,000,000

16. EXCEDENT/DEFICIT

198

EXCEDENT/DEFICIT

199

90

0

Excedent

200

9802

0

Excedent

201

92

DIRECTOR ECONO

OLIMPIA MOIGRAC


SEF SERVICIU

MANUELA CIMPEAN
Page 9

-


BUGETUL INSTITUȚIEI PUBLICE FINANȚATA DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2005

- mii lei -

Denumire indicatori

cod rând

cod indicator

2005

VENITURI TOTAL, (rd.2+rd.7) din care:

1

74,730,795

VENITURI PROPRII (rd.3+rd.7)

2

48.02.

74,730.795

VENITURI CURENTE (rd.4 la rd.6)

3

74,730,795

Alte venituri din domeniul învățământului

4

67,730,795

Casa de Cultură

5

3,500,000

Asistență socială, alocații, pensii, indemnizații

6

0

SUBVENȚII

7

3,500,000

Subvenții de la buget primite de instituții publice

8

3,500,000

VENITURI DIN CAPITAL

9

30.00.

0

CHELTUIELI TOTALE (rd.11 la rd.14)

10

74,730,795

CHELTUIELI DE PERSONAL

•Tîl

13,070,019

CHELTUIELI MATERIALE Șl SERVICII

12

58,554,776

TRANSFERURI

13

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

14

3,106,000

ÎNVĂȚĂMÂNT

15

57.15.

67,730,795

CULTURĂ, RELIGIE Șl ACȚIUNI PRIVIND

16

59.15.

7,000,000

ACTIVITATEA SPORTIVĂ Șl DE TINERET

Casa de Cultură

17

7,000,000

ASISTENĂȚ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII

18

60.15.

0

Centre de îngrijire și asistență

19

0

DIRECTOR ECONOMIC

OLIMPIA MOlGRĂDĂtyȘEF SERVICIU,

MANUELA CÎMPEAN

Bugetul împrumuturilor externe si interne pe anul 2005


Denumire indicatori

Cod rând

Cod indicat

Total an

2005

TOTAL CHELTUIELI

1

217,250,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

2

70

217,250,000

Investiții ale instituțiilor publice

3

72

137,250,000

Investiții ale regiilor autonome

4

73

80,000.000

CAPITOLUL INVATAMÂNT

5

57.15

45,600,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

6

69

45,600,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

7

70

45,600,000

Investiții ale institutilor publice

8

72

45,600,000

Rate aferente achizițiilor în leasing financiar

9

73

0

Din total capitol:

Invatamant preșcolar

10

57.15.02

2,600,000

Invatamant primar si gimnazial

11

57.15.03

3,454.768

Invatamant liceal

12

57.15.04

39,545,232

CAPITOLUL SĂNĂTATE

13

58.15

2,450,000

- Spitale

14

58.15.03

2,450,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

15

69

2,450,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

16

70

2,450,000

Investiții ale institutilor publice

17

72

2,450,000

CAPITOLUL CULTURĂ

18

59.15.

4,200,000

Alte acțiuni

19

59.15.03

4,200,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

20

69

4,200,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

21

70

4,200,000

Investiții ale institutilor publice

22

72

4,200,000

CAPITOLUL SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ

23

63.15.

20,000,000

Șl LOCUINȚE

Locuințe

24

63.15.08

20,000,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

25

69

40,000,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

26

70

40,000,000

Investiții ale institutilor publice

27

72

20,000,000

CAPITOLUL MEDIU Șl APE

28

64.15.

20,000,000

Salubritate

29

64.15.02

20,000,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

30

69

20,000,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

31

70

20,000,000

Investiții ale institutilor publice

32

72

20.000,000

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

33

68.15

125,000,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

34

69

125,000,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

35

70

125,000,000

Investiții ale instituțiilor publice

36

72

45,000,000

Investiții ale regiilor autonome

37

73

80,000,000

Rate aferente achizițiilor în leasing financiar

38

77

0

Din total capitol:

Transportul in comun

39

68.07

80,000,000

.Șțrăzi

40

68.12

45,000,000


DIRECTOR ECONOMIC,

OLIMPIA MOIGRĂD((WȘEF SERVICIU,

MANUELA^ÎMPEVXN


JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AM LUMICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Formular: 126/05

Za              rk. 49/2005,


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumire indicatori

Cod indicator

Mii lei

VENITURI

130

121.930.788

1. VENITURI CURENTE

230

121.930.788

B. VEITUR1 NEFISCALE

20.30

DIVERSE VENITURI

22.30

Venituri din dobânzi

22.30.09

Diferențe de curs favorabile

22.30.28

Diferențe de curs nefavorabile

22.30.29

Încasări din alte surse

22.30.30

500.000

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI

22.30.30

Donații și sponsorizări

40.30.01

Venituri din fonduri externe nerambursabile

40.30.02

121.930.788

TOTAL CHELTUIELI

121.930.788

CHELTUIELI CURENTE

.01

32.318.168

CHELTUIELI DE PERSONAL

.02

12.094.468

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

20.223.700

TRANSFERURI

38

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

89.612.620

Investiții ale insituțiilor publice

72

89.612.620

Investiții ale regiilor autonome

73

CAPITOLUL AUTORITATI PUBLICE

51.02

118.431.088

Subcapitolul Autorități executive

51.50

CHELTUIELI CURENTE

.01

32.308.168

CHELTUIELI DE PERSONAL

.02

12.094.468

CHELTUIELI MATERIALE SI DE SERVICII

20

20.213.700

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

86.122.920

Investiții ale insituțiilor publice

72

86.122.920

Investiții ale regiilor autonome

73

CAPITOLUL ASISTENTA SOCIALA , ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAȚII

60.30

3.499.700

Subcapitolul Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații

60.50

CHELTUIELI CURENTE

.01

10.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

.02

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

10.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.489.700

Investiții ale instituțiilor publice

72

3.489.700

Investiții ale regiilor autonome

73

VENITURILE SI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE

ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2005

- mii lei -

Denumire indicatori

Venituri 2005

Cheltuieli 2005

TOTAL

57,951,060

57,951,060

Taxe speciale

7,300,000

7,300,000

Fond de rulment

16,951,060

16,951,060

Alte fonduri constituite potrivit legii:

33,700,000

33,700,000

Ordonanța de urgenta nr.72/2003

2,700,000

2,700,000

Legea nr.416/2001

4,000,000

4,000,000

Ordonanța 19/94

27,000,000

27,000,000

DIRECTOR ECONO

OLIMPIA MOIGRĂD,

ȘEF SERVICIU,

MANUELA CÎMPEAN

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nr. 1X73/445/11.01.2005


Anexa la H.C.L. nr. 19/10.01.2005


LISTA OBIEC TIVELOR DE INVESTII II

PENTRU ANUL 2005

INV.                  mit lei

Nominalizarea pe obiective de investiții

Prevec vederi 2005

Total

din care:

Observații

(Data începerii - an/trim.

Nr. si data aprobării documentației de investiții)

Alte surse constituite potrivit legii

Obligațiuni municipale

Taxa apa

Taxa salubritate

Taxa pasunat

Ordonanța 19 din 1994

Credite

Bugetul local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

TOTAL din care : obligațiuni municipale taxa de apa taxa de salubritate credite taxa de pășune Ordonanța 19/1994

918.025.960

250.550.000

137.250.000

5 000.000

1 000.000

80.000.000

300 000

27.000.000

137.250.000

5.000.000

1.000 000

300 000

27 000.000

80.000.000

667.475.960

A

LUCRĂRI

ÎN CONTINUARE

302.227.000

75.900 000

42.900.000

5.000.003

1.000.000

0

27.000.000

0

226.327 000

B

LUCRĂRI NOI

327.906.960

101.000.000

82.750.000

0

0

250.000

0

18.000.000

226906.960

C

achiziții de bunuri si alte cheltuieli

287.892.000

73.650.000

11.600.000

0

0

50.000

0

62000.000

214.242000

57,02

INVATAMANT

61.397.000

45.600 000

45.600.000

0

0

0

0

0

15.797.000

A

LUCRĂRI

LN CONTINUARE

33.397.000

22200.000

22.200 000

0

0

0

0

11.197.000

1

Colegiul Economic-Centr. Termica str Deva HCL 416/2000, HCL 210/2001

314.095

14.095

14.095

0

0

0

0

0

300 000

execuție

2

Seminarul Teologic Ortodox -Centr Tenn

HCL 184/1999, HCL 63/2002

370.000

0

0

0

0

0

0

370 000

execuție

3

Grup Școlar Unirea -Centrala termica

HCL 184/1999; HCL 59/2002

2.849.730

449.730

449730

0

0

0

0

0

2.400 000

execuție

4

Liceul Lucian Blaga -Centrala termica

HCL 62/2002

479.362

479.362

479.362

0

0

0

0

0

0

execuție

5

Școala Octavian Goga-Ccntrala termica

HCL 184/1999; HCL 61/2002

1.120.000

0

0

0

0

0

0

1.120.000

execuție

6

Școala nr. 12- Centrala termica

HCL 184/1999; HCL 64/2002

354.768

54.768

54.768

0

0

0

0

0

300 000

execuție

Școala Omsifor Ghibu-Centrala termica

HCL 184/1999; HCL 60/2002

507.151

507.151

507.151

0

0

0

0

0

0

execuție

8

Grup Școlar aelectrotehnic-Centrala tenn

HCL 184/1999

624.894

524.894

524.894

0

0

0

0

0

100.000

execuție

9

LTE Sala de sport -Școala Ion Creanga

HCL 362/2001

2.820.000

0

0

0

0

0

0

0

2.820.000

execuție

10

Liceul Nicolae Balcescu-modemizare sistem de incalzire

7.800.000

7 100.000

7 100 000

0

0

0

0

0

700.000

execuție

■i

11

Extindere Liceu Romul Ladea

7.000.000

6 000.000

6.000 000

0

0

0

0

0

1 000 000

execuție

12

Supraetajare si extindere Școala Ion Bob

50.000

0

0

0

0

0

0

50.000

execuție

13

Liceu Nicolae Balcescu-reabihtarc plansee

7.357.000

7.070.000

7.070.000

0

0

0

0

0

287.000

execuție

14

LTE Sala de sport -Școala 1. Agarbiceanu

HCL 579/2001

1.750.000

0

0

0

0

0

0

0

1.750.000

execuție

B

LUCRĂRI NOI

13.750.000

12.750 000

12.750 000

0

0

0

0

0

1.000 000

1

Grădiniță nr 29 - ascensor alimente

H.C.L. 416/2000

1.000.000

1.000 000

1.000 000

0

0

0

0

0

proiectare si execuție

2

L T E. -Sala sport la Colegiu National

George Cosbuc

400.000

400.000

400.000

0

0

0

0

0

proiectare

3

Grup școlar forestier-centrala termica

internat

750.000

750.000

750.000

0

0

0

0

0

proiectare

4

Amenajare mansarda Școala nr. 10

500.000

500.000

500 000

0

0

0

0

0

proiectare

10

Modernizare si consolidare Grădiniță m 9

650.000

650 000

650 000

0

0

0

0

0

proiectare

11

Șarpanta Scola Emil Isac

600.000

600.000

600.000

0

0

0

0

0

proiectare

12

Șarpanta Liceul Eugen Fora

600.000

600 000

600.000

0

0

0

0

0

proiectare

13

Modernizare C T. Liceul de coregrafie

(. internat str. I. Maniu )

3.600.000

3.600 000

3.600.000

0

0

0

0

0

proiectare si

execuție

24

SF Mansardare Liceu Apacai Csere Janos

150.000

0

0

0

0

0

0

150.000

25

SF Modernizare sistem încălzire la Liceul Brassai Samuel

150.000

0

0

0

0

0

0

150.000

26

SF Consolidare Liceu Bathoiy

150.000

0

0

0

0

0

0

150.000

27

Consolidare Liceu Bathory

500.000

ol

0

0

0

0

0

500.000

proiectare

28

SF Consolidare Liceu Reformat

150.000

0

0

0

0

0

150.000

1 29

Consolidare Liceu reformat

650.000

150.000

150.000

0

0

0

0

0

500 000

proiectare

30

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.700.000

0

0

0

0

0

0

0

1 700.000

58.02

SANATATE

4.550.000

2.450.000

2.450.000

0

0

0

0

2.100.000

1 A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

1.800.000

o|0

0

o|             o|             o|                o|               1.800.000|

Pavilion polifunctional nr.l

HCL 243/1998, HCL 141/1999

1.800.000

0

0

0

0

0

0

0

1.800.000

execuție

LUCRĂRI NOI

2.000.000

2.000.000

2.000.000

0

0

0

0

0

0

1

Spitalul clinic municipal Cluj - Napoca Amenajare secție terapie intensiva

1.600.000

1.600 000

1 600.000

0

0

0

0

0

proiectare,execuție

2

Modernizare si extindere Centr termica la

Spital clinic municipal

400.000

400 000

400,000

0

0

0

0

0

proiectare

1 c

ACHIZIȚII DE BUNURI

750.000

450.000

450 000

0

0

0

0

0

300 000

1

S.F Modernizare si extindere C.T. la Spital clinic municipal

100.000

100.000

100.000

0

0

0

0

0

7

L T E. bloc BB1 - str Bucegi

2.000.000

0

0

0

0

0

0

0

2 000.000

proiectare

8

Construire capela cimitir Cnsan

500.000

0

0

0

0

0

0

0

500 000

proiectare si execuție

9

Dezvoltare rețele edilitare publice pt. constr. de locuințe in zona de est.Borhanci

28.000.000

20 000.000

20.000.000

0

0

0

0

0

8.000.000

proiectare si execuție

10

Amenajare zona agrement Someș

Vest

7.400.000

0

0

0

0

0

0

0

7 400.000

proiectare si execuție

11

Construire bloc locuințe sociale

2.000.000

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

proiectare

12

Incubator de afacen in municipiul

Cluj - Napoca

20.000.000

0

0

0

0

0

0

20.000 000

proiectare si execuție

13

Achiziționare si amplasare patinoar artificial mobil

10.000.000

0

0

0

0

0

0

10 000 000

proiectare si execuție

R.A.D.P.

46.500.000

0

0

1)

0

0

"

ol              46.500.000

1

Modernizare WC public Parc S Bamutiu

2.500.000

0

0

0

0

0

0

0

2.500.000

proiccxtare si execuție

2

Modernizare WC public str.George Cosbuc

2.500.000

0

0

0

0

0

0

0

2.500.000

proiectare si execuție

3

Modernizare WC public P-ta Unirii

3.000.000

0

0

0

0

0

0

0

3 000.000

proiectare si execuție

4

Modernizare WC public P-ta Flora

2.000.000

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

proiectare, execuție

5

Modernizare WC public Expo Transilvania

2.500.000

0

0

0

0

0

0

0

2.500.000

proiectare, execuție

6

Extindere centru de tratare si întreținere câini

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

1 000.000

proiectare, execuție

7

Patinoar artificial mobil

10.000.000

0

0

0

0

0

0

0

10.000 000

proiectare.executie

5

Extindere spațiu la Grădiniță nr 13

500.000

500 000

500 000

0

0

0

0

0

proiectare

6

Modernizare spatii invatamant la

Colegiul Emil Racovita

500.000

500.000

500.000

0

0

0

0

0

execuție

7

Modernizare spatii invatamant la

Colegiul Geoige Cosbuc

1.600.000

1.600 000

1.600.000

0

0

0

0

0

execuție

8

Modernizare spatii invatamant la

Liceul Nicolae Balcescu

100.000

100 000

100.000

0

0

0

0

0

execuție

9

Modernizare spatii invatamant la

Școala nr. 22

1.500.000

1.500 000

1.500.000

0

0

0

0

0

execuție

6

S.F. Viabilizare zona Dealu Lombului

400.000

0

0

0

0

0

0

0

400.000

7

S.F Reabilitare drenuri cetatuie si consolidare ziduri de sprijin pe str. Dragaiina si zona adiacenta

350.000

0

0

0

0

0

0

0

350.000

8

Reabilitare drenuri cetatuie si consolidare ziduri de sprijin

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

proiectare si execuție

9

Expertiza consolidări imobile fond de stat

3.000.000

0

0

0

0

0

0

0

3.000.000

10

Consolidări imobile fond de stat

H.C.L. 243/1998 ; H.C.L. 34/1998

5.000.000

0

0

0

0

0

0

0

5.000.000

execuție

11

Dotări urbane

15.000.000

0

0

0

0

0

0

0

15 000.000

12

SF Lucrări tchnico-edilitare bloc feBl

300.000

---1—

0

0

0

0

0

0

300 000

str. Bucegi

1

15

S.F Alimentare cu apa cimitire

200.000

0

0

0

0

0

0

0

2OO.OOo|

16

S.F. Copertina capela Cimitir central

25.000

0

0

0

0

0

0

0

25.000|                            i

17

SF Incubator de afaceri in municipiul

Cluj-Napoca

800.000

0

0

0

0

0

0

0

800.0001

18

Achiziții corpuri si elemente de iluminat public

2.000.000

0

0

0

0

0

0

0

2.ooo.ooo|

19

S.F. Achiziționare si amplasare patinoar artificial mobil

150.000

0

0

0

0

0

0

0

150.000

1

Dotări independente

44.352.000

0

0

0

0

0

0

0

44.352.000

64,02

Mediu si ape

55.300.000

26 000.000

20.000.000

5.000.000

1.000.000

0

0

0

29 300.000

LUCRĂRI IN CONTINUARE

55.000.000

26.000.000

20.000.000

5.000.000

1.000.000

0

0

29.000 000|

1

Reabilitare sist. scurgere aj>e de suprafața Dambu Rotund H.C.L. 243/1998 ; HCL 38/1999

8.000.000

3.000.000

0

3.000.000

0

0

0

0

5 000.000

execuție

2

Canalizare strada Tunisului

1.500.000

1.500.000

0

1.500.000

0

0

0

proiectare si execuție

3

Reabilitare alimentare cu apa str. Cometei

500.000

500.000

0

500 000

0

0

0

proiectare si execuție

4

Amenajare puncte gospodăreșt i HCL 195/1997 ; HCL 555/2001

3.000.000

1.000 000

0

0

1 ooo.ooo

0

0

2 000.000

execuție

5

Pasivizare rampa deșeuri Pata Rat Realizare soluție ecologica de neutralizare a deșeurilor urbane

H.C.L. 120/1996 .H.C.L. 443/1999

42.000.000

20.000.000

20.000.000

0

0

0

0

0

22.000.000

execuție

c

ACHIZITn DE BUNURI

300.000

1

0

0

0

0

0

0

300 000

1

Studii si avize pentru amenajare puncte gospodaresi

300.000

o|

0

0

0

0

0

0

300.000

| 60.02

ASISTENTA SOCIALA

1.110.000

ol

0

0

0

0

0

1.110.000

CANTINA DE AJUTOR

SOCIAL

1.110.000

0

0

0

0

0

0

0

1.110.000

B

LUCRĂRI NOI

100.000

0

0

0

0

0

0

o

100.000

1

Racordarea la rețeaua de gaz metan

HCL 416/2000

100.000

o

100.000

ACHIZITn

1.010.000

0

0

0

»

0

1.010.000

SF Racordarea la rețeaua de gaz metan

HCL 416/2000

10.000

0

0

0

0

0

51

0

10.000

*    I Dotări independente                               1               1.000.000

|              o|             o|             o|              o|               o|                 o|                1 ooo.ooo|

51.02

AUTORITATI

PUBLICE

25.000.000

0

0

0

0

0

0

0

25.000.000

n-

Lucruri in continuare

4.000.000

21 21 2

21 2

0

o|               4 000.0001

1

Introducere încălzire centrala in clădirea primăriei

4.000.000

0

0

0

0

0

0

0

4 0<X) 000

execuție

B [LUCRĂRI NOI                         |          5.100.000

0

o|            o|             o|             o|                o|               5.100.000|

1

Mansardare clădire Primana mume

Cluj-Napoca, str. Moților nr.3

2.700.000

0

0

0

0

0

0

0

2.700.000

proiectare si execuție

2

Acoperire curte primărie sediul din

P-ta Unirii 1

2.400.000

0

0

0

0

0

0

0

2.400 000

execuție

1 c

Achiziții de bunuri

15.900.000

I                ()|               o|               o|                ()|                o|                   o|                 15.900.00o|

1

S.F Mansardare clădire Primăria

mume. Cluj-Napoca, str.Motilor nr.3

300.000

0

0

0

0

0

0

0

300 000

proiectare si execuție

12

Mod. Str. Gruia

H.C.L.l 84/1996 ;H.C.L. 443/1999

4.200.000

0

0

0

0

0

0

4.200.000

execuție

13

Extindere semaforizare in intersecții si

trecen de pietoni(H.C.L.l 84/99)

2.500.000

0

0

0

0

0

0

0

2.500.000

execuție

3   | Lucrări noi

116.900.000

63.000.<XX>|    45.000.00o|            o|            o|             o|             o|       18.000.00d|              53.900.00o|

Icunsilil local

77.900.000

45.000.00o| 45,OOO.OOo|             )|            o|             o|             <)|                o|              32.900,00o|

1

Pod str. Scortanlor

600.000

o|             0

0

0

0

0

0

600.000

proiectare

2

Reabilitare poduri conform

H.C.L. 482/2003 pentru 31 de obiective

7.800.000

0

0

0

0

0

0

0

7.800.000

proiectare

3

Modernizare străzi conform

H.C.L. 482/2003 pentru 19 obiective

65.000.000

45.000.000

45 000.000

0

0

0

0

0

20.000.000

execuție parțiala

4

Realizarea sist. coordonat de semnal iz. cu unda verde pe princip axe de travers

2.500.000

0

0

0

0

0

0

0

2.500.000

execuție

5

Amenajare de alveole pentru statii

RATUC

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

6

Modernizare sistem semaforizare

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

execuție

|ratuc

39.000.000

18.000.000|             o|            o|            o|             o|             o|       18.000.OOo|              21.000.000|

1

Alimentare cu gaz a secției de tramvaie si modernizarea centralei termice

5.000.000

0

0

0

0

0

0

5.000.0001

2

Modernizarea acționarii electrice la 10 tramvaie prin montare de choppcre

10.000.000

0

0

0

0

0

0

0

10 oooooo |                          1

3

Reabilitare linie de tramvai

24.000.000

18.000.000

0

0

0

0

0

18.000.000

6.000 0001 ,

Achiziții de bunuri

128.605.000

62 000 000

0

62.000.000

66.605.00()|                               |

13

SF Construire bloc locuințe sociale

PUZ, PUD. studii geo si topo

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

E


14

S.F. Dezvoltare rețele edilitare publice pt.

500.000

0

0

0

0

0

0

0

500 000

constr. de locuințe in zona de est Borhanci
2

S.F Acoperire curte primărie sediul din

P-ta Unirii 1

600.000

0

0

0

0

0

0

0

600 000

execuție

1 •

Dotări independente

15.000.000

0

0

0

0

0

0

0

15.000.000

72.02

ALTE ACȚIUNI APARARE CIVILA

1.690.000

0

0

0

0

0

0

0

1.690.000

1 B

LUCRĂRI NOI

750.000

L

11

0

0

0

0

0

750.000

1

Amenajare rampe pe râul Someș pentru alim. cu apa a autospec.( H.C.L.579/2001 )

750.000

0

0

0

0

0

0

0

750.000

proiectare si execuție

1 c

ACHIZIȚII

940.000

L

i

r

0

0

0

940.000

1