Hotărârea nr. 187/2005

Hotărârea 187/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 184/2004 (transmiterea terenului în suprafată de 1575 mp aferent obiectivului de investitie „Construire sală sport la Colegiul national George Cosbuc, municipiul Cluj-Napoca” către Compania Natională de Investitii S.A. Bucuresti, în folosintă gratuită, pe toată durata de executie a obiectivului de investitii).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-N APOC A

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.184/2004 (transmiterea terenului în suprafață de 1,575 mp aferent obiectivului de investiție “Construire sală sport la Colegiul Național Georgc Coșbuc, municipiul Cluj-Napoca” către Compania Națională de Investiții S.A. București, în folosință gratuită, pe toată durata de execuție a obiectivului de investiție)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.184/2004 (transmiterea terenului în suprafață de 1.575 mp aferent obiectivului de investiție “Construire sală sport la Colegiul Național George Coșbuc, municipiul Cluj-Napoca” către Compania Națională de Investiții S.A. București, în folosință gratuită pe toată durata de execuție a obiectivului de investiție) - proiect din inițiativa consilierului Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 17434 din 10 martie 2005 al consilierului Gheorghe Ioan Vușcan. prin care se propune modificarea Hotărârii nr.184/2004 (transmiterea terenului în suprafață de 1.575 mp aferent obiectivului de investiție “Construire sală sport la Colegiul Național George Coșbuc, municipiul Cluj-Napoca” către Compania Națională de Investiții S.A. București, în folosință gratuită, pe toată durata de execuție a obiectivului de investiție), în sensul precizării suprafeței terenului, a numărului cărții funciare și a numărului topografic;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al 2 și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 184/2004, care va avea următorul conținut:

“Art.1 - Se aprobă transmiterea terenului în suprafață totală de 1.575 mp, identificat prin CF nr.518, nr. topo. 1270/4, situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Avram Iancu nr.70 - 72, proprietate a municipiului Cluj-Napoca aflat în administrarea Consiliului local, aferent obiectivului de investiții “Construire sală sport la Colegiul Național George Coșbuc, municipiul Cluj-Napoca”, către Compania Națională de Investiții S.A. București, în folosință gratuită, pe toată durata realizării investiției.

Predarea - preluarea terenului se va face pe baza unui protocol încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Compania Națională de Investiții S.A. București”.

Art.II - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică. Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

Președinte de ședință.


Dr. LASZLO Attila

(TT


Nr. 187 din 5 aprilie 2005 (Hotararea a fost adoptată cu 23 de voturi)

ontrasemnează:


Secretarul municipiului

Jr. Mircea JORJ